Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kritéria pro zápis do 1. tříd základních škol

 

 

Odbor školství ÚMČ Praha 13

 

 

Kritéria pro zápis do 1. tříd základních škol zřizovaných MČ Praha 13

doporučená odborem školství ÚMČ Praha 13

 

 

 

1. Děti s trvalým pobytem ve spádových ulicích ZŠ (přednost je povinná dle §36 odst.7 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon), v platném znění) – spádové ulice určuje obecně závazná vyhláška MHMP č.13/2014, o spádových obvodech základních škol

 

2. Děti s místem trvalého pobytu na území Prahy 13, jejichž sourozenec se v ZŠ již vzdělává ve vyšším ročníku

 

3. Ostatní děti s místem trvalého pobytu na území Prahy 13

 

4. Děti s trvalým pobytem v obci Jinočany a Chýnice (na základě dohody o vymezení spádové oblasti uzavřené mezi MČ Praha 13 a uvedenými obcemi)

 

5. Děti s místem trvalého pobytu v jiné MČ hl. m. Prahy, jejichž sourozenec se v ZŠ již vzdělává ve vyšším ročníku

 

6. Děti s místem trvalého pobytu v jiné MČ hl. m. Prahy

 

7. Ostatní

 

8. V případě, že v jednom z kritérií nebude možné přijmout všechny uchazeče splňující dané kritérium, protože by došlo k překročení kapacity stanovené ředitelem (ředitelkou) školy, bude provedeno losování. K losování dojde mezi všemi dětmi, které dané kritérium splňují. Losování provede člen školské rady za přítomnosti člena vedení školy a zástupce zřizovatele. Losovat se budou registrační čísla, která byla přidělena dětem při zápisu do ZŠ............. pro školní rok...............

 

 

 

Další důležité materiály týkající se zápisů do 1.tříd ZŠ (kromě příslušných ustanovení školského zákona) :

 

1. Právní výklad MŠMT „K rozhodování ředitele základní školy o odkladu povinné školní docházky“ – vydaný oddělením školské legislativy legislativního a právního odboru dne 31.5.2005 jako bod 12 právních výkladů 1/2005

 

2. Dopis ředitelky odboru školství a mládeže MHMP č.j. MHMP 1976491/2015 ze dne 25.11.2015 – „Odvolací řízení pro školní rok 2016/2017 – mateřské školy a základní školy“ (školám předán prostřednictvím e-mailu 1.12.2015)

 

 

 

V Praze dne 14. 1. 2016