Jdi na obsah Jdi na menu
 


Provozní řád školní jídelny

7. 1. 2016

                            

            Školní stravování  je zajišťováno v souladu s Vyhláškou 107/2005 Sb. o školním stravování. Školní jídelna zajišťuje stravování žáků ve dnech školního vyučování.

 

            Přihlášení ke stravování  provádějí rodiče žáka vyplněním přihlášky  ke stravování a zakoupením kreditní karty /40.-Kč/, kterou se žák denně prokazuje při odběru jídla a používá ji také pro případnou objednávku vybraného jídla na následující den.

 

             Odhlašování stravy  provádí zákonní zástupci žáků, případně sami žáci, také  zaměstnanci školy nejpozději do 8.00 hodin na týž den. Na pozdější odhlášky není brán zřetel!  Pro odhlášky je k dispozici záznamník na tel. čísle školní jídelny 235 513 683, mail:  sj.klausova@seznam.cz, nebo poštovní schránka na rampě školní jídelny. Při odhlášení stravy je  n u t n é uvádět přesně dobu nepřítomnosti od – do. Jedná-li se o školní akci, učitelé předloží vedoucí šj. seznamy dětí, které se akce účastní /ŠVP, exkurse, lyž.výcvik, soutěž apod/, dětem, které se neúčastní a nebudou ve škole, obědy odhlásí rodiče.

 

            Výdejní doba pro strávníky ve škole  je od  11.45  do  14.00 hodin. Jídlo „přes ulici“ do vlastních čistých a nerozbitných nádob se vydává  p o u z e  první den nepřítomnosti v době  11.30-11.45  nebo 13.45-14.00 hodin! Po dobu nemoci, či jiné nepřítomnosti žáka či zaměstnance školy  n e l z e  vydávat stravu domů!

 

             Placení stravy - způsob platby je nutno domluvit předem s vedoucí šj.(banka, sporožiro, poukázka, ve výjimečných případech hotovost). Platba se provádí vždy před zahájením stravování, v průběhu stravování nejpozději den před zahájením následujícího měsíce. Strávník platící složenkou je přihlášen teprve po předložení dokladu o zaplacení /složenky/.

 

I.    věková skupina

6 - 10 let

26,-- Kč

II.   věková skupina

11 - 14 let

28,-- Kč

III.  věková skupina

15 - 18 let

30,-- Kč

 

 

 

             Platby jsou stanoveny dle normativu na potraviny ve znění Vyhlášky č. 107/2005Sb. 

 

Strávníci jsou zařazování do vyššího stupně tehdy, dosáhnou-li v daném školním  roce (tj.1.9.-31.8.) 11. nebo 15. let.

 

            Vyúčtování  stravy se provádí vždy na konci školního roku, v případě vyššího přeplatku nebo při odchodu ze školy je možné provést vyúčtování i během roku buď převodem na účet či vrácením hotovosti.

 

            Jídelní lístek  je k dispozici v jídelně, na vývěsce školy nebo na mailové adrese: sj..klausova@seznam.cz. Pokud má dítě nějaké stravovací omezení, je možné výběr stravy konzultovat s vedoucí šj.

 

            Organizace výdeje stravování

- do školní jídelny s pedagogickým dozorem přicházejí žáci, kteří jsou na obědy přihlášeni;

- žáci se chovají ukázněně a ohleduplně v souladu s hygienickými  a společenskými pravidly;

- denně se prokazují kreditní kartou, v případě poničení či ztráty jsou povinni zakoupit kartu novou;

- pokud svou kartu zapomněli, vyčkají v klidu u kanceláře na vedoucí stravování a dostanou náhradní lísteček;

- závady v jídelně technického charakteru jsou žáci povinni ihned ohlásit pedagogickému dozoru nebo vedení  školní jídelny či jinému zaměstnanci školy;

- na bezpečnost a ochranu žáků dohlíží pedagogický pracovník - dozor,  v případě potřeby se žáci  řídí  pokyny pedagogického dozoru, vedoucí šj. či vedoucí kuchařky;

- pedagogický dozor zajistí nutná opatření v případě rozlité polévky, rozbití talíře s jídlem… nahlásí skutečnost pracovnici provádějící úklid jídelny;

- případný úraz ohlásí žák ped.dozoru, a ten jej zapíše do knihy úrazů

- z jídelny platí zákaz vynášení nádobí a příborů;

 

            Cizí strávníci mohou objednat stravu u vedoucí stravování dle vlastního výběru. Cena oběda činí 68,- Kč. Cizí strávníci mohou využít stravování přímo v jídelně ve vyhrazeném prostoru a časovém rozpětí  12.30 – 12.45 hodin nebo 13.45 -  14.00 hodin nebo ve stejném čase si mohou oběd vyzvednout do vlastních, čistých a nerozbitných nádob. Platba i výběr i vyúčtování stravy. probíhá dle osobní domluvy s vedoucí šj                     

 

 

Připomínky :    tel. 235513683 - Šj                 kontakt : sj.klausova@seznam.cz

                                                                              Helena Hošková, vedoucí Šj                    

               

               V Praze dne : 1.1.2016                             Mgr. Věnceslava Hanzlíková, ŘŠ