TITLE

DESCRIPTION

Vážení rodiče,

 

při zápisu do prvních tříd jste byli informováni, že 2. května 2018 bude zveřejněn seznam registračních čísel přijatých žáků na ZŠ Klausova.
Vše najdete v tomto dokumentu.

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Informace o zápisu do prvních tříd

 

Vážení rodiče žáků budoucích prvních tříd,

jsme velmi rádi, že jste si pro zápis dcery či syna zvolili naši školu. Zápis je významným krokem v životě předškoláků, měl by být příjemným a důstojným zážitkem. Samotného zápisu není třeba se obávat, nejde o žádné zkoušení či testování. Vaše dítě znáte, dali jste mu mnohé dovednosti a znalosti, systematickou přípravu mají předškoláci v mateřské škole. Možná se Vám zdá, že by bylo třeba ještě něco vylepšit, do školy se jde až v září, leccos se stihne.

 

Termín zápisu:

Čtvrtek 12. 4. 2018 od 13 do 18 hodin

Pátek    13. 4. 2018 od 13 do 17 hodin

 

 

 

Věk dítěte

 

Ke školní docházce je třeba přihlásit:

dítě, které k 31. 8. 2018 dosáhne věku 6 let (dítě narozené od 1. září 2011 do 31. 8. 2012)

děti s odkladem povinné školní docházky z loňského školního roku

Ke školní docházce je možné přihlásit i dítě, které k 31. 8. 2018 dosáhne věku 5 let. Pokud je dítě přiměřeně duševně a tělesně vyspělé, může být přijato, pokud zákonný zástupce dítěte doloží příslušná vyjádření:

dosáhne-li věku 6 let od 1. 9. do 31. 12. 2018 – zákonný zástupce doloží vyjádření školského poradenského zařízení (PPP, SPC)

dosáhne-li věku 6 let od 1. 1. do 30. 6. 2019 – zákonný zástupce doloží vyjádření školského poradenského zařízení (PPP, SPC) a odborného lékaře

 

 

 

Formální část zápisu

 

zákonný zástupce dítěte vyplní příslušné dokumenty: Žádost o vzdělání a Zápisní list

předloží rodný list dítěte, u cizinců pas

předloží svůj průkaz totožnosti

zastupuje-li dítě jiná osoba, než jeho zákonný zástupce, doloží své oprávnění dítě zastupovat

obdrží registrační číslo dítěte

během zápisu je ve škole člen vedení, zákonní zástupci mohou jeho přítomnosti využít ke konzultaci

 

 

 

Motivační část zápisu

 

zapisované dítě se může zúčastnit motivační části zápisu

cílem je motivovat dítě pro školní docházku, představit mu školu jako bezpečné a příjemné prostředí, kterého se není třeba obávat

v rámci neformálních aktivit (např. rozhovor, hra, připravené cílené aktivity zaměřené na zhodnocení určitých dovedností dítěte) s dítětem v doprovodu rodičů pak pedagog orientačně zjišťuje úroveň jeho dosažených znalostí a dovedností

 

 

 

Informace zákonným zástupcům

 

Zákonní zástupci budou při zápisu do 1. ročníku základní školy informováni:

jak mohou do doby zahájení povinné školní docházky pomoci dítěti v jeho dalším rozvoji

o možnosti udělení odkladu školní docházky (v případě udělení odkladu školní docházky možnost vzdělávání, které vyrovná vývoj dítěte)

o individuální pomoci a komunikaci se zákonnými zástupci u dětí z jazykově odlišného prostředí, u dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí

u budoucích žáků se SVP, nadaných, mimořádně nadaných žáků o systému společného vzdělávání

o pravidelných Školičkách a setkáváních rodičů, o první třídní schůzce 6. červnu 2018, o vzdělávacím programu školy, o možnosti návštěvy školní družiny a kroužků

 

 

 

Počty žáků a tříd

 

Pro školní rok 2018/2019 bude přijat počet dětí na základě volných míst do plné kapacity školy, které splní kritéria přijetí. Plánováno je otevření 3 prvních tříd.

Zveřejnění přijatých dětí pod přidělenými registračními čísly proběhne na webových stránkách školy a ve vývěsce školy do 2. 5. 2018.

 

 

 

Kritéria přijetí

 

  1. uchazeč s místem trvalého pobytu ve spádovém obvodu školy v době zápisu
  2. uchazeč s místem trvalého pobytu na území Prahy 13 v době zápisu, jehož sourozenec se v základní škole již vzdělává (v době zápisu v 1. – 8. ročníku)
  3. ostatní uchazeči s místem trvalého pobytu na území Prahy 13 v době zápisu
  4. uchazeč s trvalým pobytem v obci Jinočany a Chýnice (na základě dohody o vymezení spádové oblasti uzavřené mezi MČ Praha 13 a uvedenými obcemi)
  5. uchazeč s místem trvalého pobytu v jiné MČ hl. m. Prahy, jehož sourozenec se v ZŠ již vzdělává (v době zápisu v 1. – 8. ročníku)
  6. uchazeč s místem trvalého pobytu v jiné MČ hl. m. Prahy
  7. uchazeč s místem trvalého pobytu mimo hl. m. Prahu, jehož sourozenec se v ZŠ již vzdělává (v době zápisu v 1. – 8. ročníku)
  8. ostatní uchazeči

 

V případě, že v jednom z kritérií nebude možné přijmout všechny uchazeče splňující dané kritérium, protože by došlo k překročení kapacity stanovené ředitelem školy, bude provedeno losování. K losování dojde mezi všemi uchazeči, které dané kritérium splňují. Losování provede člen školské rady za přítomnosti ředitele školy nebo jím pověřeného pedagogického pracovníka a zástupce zřizovatele. Losovat se budou registrační čísla, která byla přidělena uchazečům při zápisu do 1. třídy pro příslušný školní rok.

 

 

 

Odklad povinné školní docházky

 

K zápisu do prvních tříd přicházejí každoročně děti, které k 1. září kalendářního roku dosáhnou věku šesti let. Některé z těchto dětí nejsou z nejrůznějších důvodů pro školu zralé a je možné jim odložit začátek školní docházky o jeden rok.

 

Rodiče vyplní Zápisní list žáka, Žádost o vzdělání a Žádost o odklad školní docházky. Vyplněnou žádost o odklad doručí zástupkyni školy nejpozději do 30. dubna 2018.  Pokud nejste ještě zcela rozhodnuti a zvažujete odklad, u zápisu určitě na tuto skutečnost upozorněte.

 

Žádost musí být doložena odbornými vyjádřeními. Tato vyjádření poskytne:

 

Školské poradenské zařízení a Odborný lékař

 

Na základě těchto dokladů vydá ředitel školy Rozhodnutí o odkladu školní docházky.

 

Někdy se k zápisu dostaví děti, které dosáhnou věku šesti let teprve v rozmezí mezi 1. 9. až 31. 12. kalendářního roku. Jejich rodiče žádají o Předčasný vstup do 1. třídy. Postup je stejný jako při odkladu školní docházky.

 

 

 

Vydání rozhodnutí o přijetí k povinné školní docházce

 

Na webových stránkách školy a na úřední vývěsce školy bude vyvěšen seznam registračních čísel přijatých dětí.
Rozhodnutí vydává ředitel školy bezodkladně, nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení.
Rozhodnutí má 1 originál, který se zakládá do spisu dítěte a je uložen v kanceláři zástupkyně školy.
Pokud rodič požaduje tiskopis rozhodnutí o přijetí, je mu vystaven stejnopis.
Zákonný zástupce dítěte může podat odvolání proti rozhodnutí ředitele školy ve lhůtě 15 dnů, která běží od následujícího dne po doručení.
Pokud je přijaté dítě z jiné spádové oblasti, oznámí ředitel školy tuto skutečnost řediteli spádové školy do konce května 2018.

 

 

 

Vydání rozhodnutí o nepřijetí k povinné školní docházce

 

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte vydává ředitel školy bezodkladně, nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení.
Základní škola doručí zákonnému zástupci dítěte rozhodnutí o nepřijetí do vlastních rukou.
Zákonný zástupce dítěte může podat odvolání proti rozhodnutí ředitele školy ve lhůtě 15 dnů, která běží od následujícího dne po doručení.
Odvolání podává zákonný zástupce prostřednictvím ředitele základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola, Praha 13, Klausova 2450 a rozhoduje o něm MHMP.

 

 

 

kontakt

Základní škola, Praha 13, Klausova 2450

 

tel., fax: 235 513 694

email: skola@klausovazs.cz

 

adresa:
Klausova 2450/2
155 00, Praha 5 – Stodůlky

 

 

 

 

pro učitele:

přihlášení do správy webu

přihlášení do Bakaláře