AKTUÁLNĚ

sledujte naše nejdůležitější novinky

12. 2. 2021

 

Informace k průběhu vzdělávání na ZŠ Klausova 2450 platné od 15. 2. 2021
 

Bez ohledu na konec nouzového stavu od pondělí 15. 2. 2021 zůstane naše škola ve stejném režimu jako doposud.

 

Prezenční výuka ve škole – 1. a 2. ročníky

Distanční výuka z domova – 3. až 9. ročníky

 

 

 

 

29. 12. 2020

 

Informace k průběhu vzdělávání na ZŠ Klausova 2450 platné od 4. 1. 2021

 

Vážení rodiče,

 

od 4. ledna 2021 budou dle nařízení vlády ČR žáci 1. a 2. ročníků vyučovány prezenční formou, žáci 3. – 9. ročníků distanční formou.

 

 

PROVOZ ZŠ KLAUSOVA od 4. ledna 2021

 • Nošení roušek je povinné pro žáky i zaměstnance školy po celou dobu pobytu ve škole.
 • Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neprolínají ani neslučují) po celou dobu pobytu žáků ve škole. 
 • Tělesná a hudební výchova bude nahrazena pobytem venku.
 • Přítomnost zákonných zástupců a dalších osob uvnitř budovy školy není možná.

 

DRUŽINA

Družina je zajištěna pro děti 1. a 2. ročníku. Děti budou ve svých kmenových odděleních, žáci různých tříd se nebudou spojovat, bude tedy zachována homogenita v odděleních.

 

Ranní hlídání žáků:

Rodiče přivedou své děti přesně v 7 hodin ke vchodu nové budovy. Zde si je osobně převezme paní vychovatelka, která má službu. Příchod není možný v dřívější ani pozdější čas. Děti jsou ve svých kmenových třídách, paní vychovatelka se pohybuje v prostoru 1. a 2. tříd. Doporučujeme dát dětem s sebou knížku, časopis, omalovánky.

 

Odpolední družina je zajištěna do 16:30 hodin.

 

HYGIENICKÁ PRAVIDLA A STANDARD ÚKLIDU

 • U vstupu do budovy školy, v každé učebně, jídelně a hygienickém zařízení jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou.
 • Zajistíme časté a intenzivní větrání učeben a ostatních využívaných prostor školy.
 • Úklid a dezinfekce místností probíhá denně.

 

KROKY ŠKOLY V PŘÍPADĚ PODEZŘENÍ NA VÝSKYT NÁKAZY COVID-19

 • Příznaky jsou patrné při příchodu žáka do školy anebo v průběhu dne – tuto
  skutečnost oznámíme neprodleně zákonnému zástupci a informujeme ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí žáka ze školy.
 • Zajistíme oddělení dítěte, které vykazuje známky akutního onemocnění, od ostatních
  dětí s dohledem zletilé fyzické osoby.
 • Rodič si bezodkladně vyzvedne dítě a telefonicky kontaktuje praktického lékaře, který
  rozhodne o dalším postupu.

 

ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ

Žáci 1. a 2. tříd:

Od 4. 1. 2021 mají žáci 1. a 2. tříd obědy automaticky hromadně přihlášeny. 

 • Odhlašování obědů je možné telefonicky, emailem nebo v  aplikaci Strava.cz  (vždy do 8 hodin pro daný den).  
 • Výdej obědů probíhá od 11.40 hodin a od 12.35 hodin podle rozvrhu jednotlivých tříd
 • Bude nabízen pouze jeden druh jídla. 
 • Žáci si nosí vlastní příbor.
 • Pro výdej oběda používají zakoupený čip, družinové děti mají čipy ve své družině. Pokud máte čip doma, dohlédněte prosím, aby děti měly čip s sebou.
 • Úklid stolů bude probíhat po každé naobědvané skupině.

 

Žáci 3. – 9. tříd

Od 4. 1. 2021 mají žáci 3. až 9. tříd obědy automaticky hromadně odhlášeny.

 • Žáci 3. – 9. tříd si oběd mohou vyzvednout do vlastního jídlonosiče v  době od 13.15 hod do 14.00 hod. zadním vchodem do jídelny.  
 • Obědy je třeba přihlásit předem telefonicky, emailem nebo v  aplikaci Strava.cz. 
 • Pro výdej oběda je nutné použít čip.

 

Cizí strávníci

Cizím strávníkům budou obědy vydávány po skončení výdeje žákům a zaměstnancům školy do vlastních jídlonosičů v  době od 14.00 hod do 14.15 hod.

 

Jídlo si nesmí vyzvednout nikdo, kdo je v nařízené karanténě.

 

 


 

Starší –  NEAKTUÁLNÍ informace k tématu hygienická opatření v důsledku koronavirové pandemie ve školním roce 2020/2021:

 

15. 12. 2020

 

Vážení rodiče,

na základě rozhodnutí vlády ČR je ukončena výuka ve školách v pátek 18. 12. 2020.

 

Organizace posledního dne na naší škole:

 

Proběhnou vánoční posezení v kmenových třídách v souladu s dodržením přísných hygienických
opatření.
Na 1. stupni jsou celé dopoledne třídní vyučující se svojí třídou.
Na 2. stupni bude 1. a 2. vyučovací hodinu výuka podle rozvrhu a od 3. hodiny jsou třídní vyučující se
svojí třídou.

 

Nástup na obědy do školní jídelny bude postupný:
11, 15 – I. A, B
11, 30 – I. C, II. A, polovina II. B
11, 45 – II. C, polovina II. B, III. A, B
12, 00 – IV. A, B, C
12, 20 – V. A, B
12, 35 – VI. A, VII. A
12, 50 – IX. A
13, 00 – žáci na distanční výuce
Školní družina do 16, 30 hodin.

Pokud vláda nerozhodne jinak, začne vyučování 4. ledna 2021 lichým týdnem.
Prezenčně – ve škole 6. B a 8. A
Distančně – z domova 6. A a 7. A

Ve dnech 21. a 22. prosince 2020 nebude v provozu školní jídelna ani školní družina.

Sledujte naše webové stránky a také žákovské emaily – další informace o školní výuce po vánočních
prázdninách.

Vedení školy

 


 

25. 11. 2020

 

Informace k průběhu vzdělávání na ZŠ Klausova 2450 platné od 30. 11. 2020
 

Vážení rodiče,

dle nařízení vlády od 30. 11. 2020 žáci 1. stupně a 9 ročníků nastoupí na prezenční výuku. 

Výuka v 6. – 8. ročníku bude probíhat rotačně.

V týdnu od 30. 11. uvítáme ve škole žáky 6. A a 7. A –  6. B a 8. A mají distanční výuku.

V týdnu od 7. 12. budou ve škole žáci 6. B a 8. A – 6. A a 7. A mají distanční výuku.

 

Školní družina funguje po skončení výuky 1. – 3. ročníku do 16,30 hodin.

Jednotlivá oddělení jsou homogenní. Pokud z personálních důvodů nelze toto zajistit, mohou být v družinových odděleních žáci stejného ročníku.

Ranní družina je nahrazena hlídáním žáků od 7 hodin. Děti jsou ve svých kmenových učebnách, paní vychovatelka vykonává dohled u tříd.

 

Zajistíme chod školy v souladu s hygienickým zásadami a pokyny MŠMT.

 • Nošení roušek je povinné pro žáky i zaměstnance školy po celou dobu pobytu ve škole.
 • Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách – kolektivy jednotlivých tříd se neprolínají ani neslučují po celou dobu pobytu žáků ve škole. 
 • Tělesná a hudební výchova bude nahrazena pobytem venku.
 • Přítomnost zákonných zástupců a dalších osob uvnitř budovy školy není možná.
 • V závažných případech je možné jednání jednoho pedagoga s jedním rodičem za dodržení zvýšených hygienických zásad.
 • U vstupu do budovy školy, v každé učebně, jídelně a hygienickém zařízení jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou.
 • Zajistíme časté a intenzivní větrání učeben a ostatních využívaných prostor školy.
 • Úklid a dezinfekce místností probíhá denně.
   

Kroky školy v případě podezření na výskyt nákazy Covid – 19

 • Příznaky jsou patrné při příchodu žáka do školy nebo v průběhu dne – tuto
  skutečnost oznámíme neprodleně zákonnému zástupci a informujeme ho o nutnosti vyzvednutí žáka ze školy.
 • Zajistíme oddělení dítěte, které vykazuje známky akutního onemocnění, od ostatních
  dětí s dohledem zletilé fyzické osoby.
 • Rodič si bezodkladně vyzvedne dítě a telefonicky kontaktuje praktického lékaře, který
  rozhodne o dalším postupu.

 

Školní stravování

Žáci, kteří plní prezenční docházku obědvají po skončení rozvrhu jednotlivých tříd.

 • Všichni žáci budou automaticky přihlášeni.
 • Odhlašování obědů je možné telefonicky, emailem nebo v aplikaci Strava.cz – vždy do 8 hodin pro daný den.
 • Bude nabízen pouze jeden druh jídla. 
 • Žáci si nosí vlastní příbor.
 • Pro výdej oběda používají zakoupený čip, družinové děti mají čipy ve své družině. Pokud máte čip doma, dohlédněte prosím, aby děti měli čip s sebou.
 • Úklid stolů bude probíhat po každé skupině.

 

Žáci, kteří plní docházku distančním způsobem

 • oběd si mohou vyzvednout do vlastního jídlonosiče v době od 13.45 hodin zadním vchodem do jídelny.
 • Obědy je třeba přihlásit předem telefonicky, emailem nebo v aplikaci Strava.cz. 
 • Pro výdej oběda je nutné použít čip.
   

Cizí strávníci

 • Cizím strávníkům budou obědy vydávány po skončení výdeje žákům a zaměstnancům školy do vlastních jídlonosičů v době od 14 hodin.
   

Jídlo si nesmí vyzvednout nikdo, kdo je v nařízené karanténě.

 

 


 

Starší –  NEAKTUÁLNÍ informace k tématu hygienická opatření v důsledku koronavirové pandemie ve školním roce 2020/2021:

 

 

13. 11. 2020

 

Informace k průběhu vzdělávání na ZŠ Klausova 2450 platné od 18. 11. 2020

 

Od 18. listopadu 2020 se dle nařízení vlády ČR se vrací žáci 1. a 2. ročníků k povinné prezenční výuce

Pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem.

 

 

 PROVOZ ZŠ KLAUSOVA od 18. listopadu 2020

 • Nošení roušek je povinné pro žáky i zaměstnance školy po celou dobu pobytu ve škole.
 • Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neprolínají ani neslučují) po celou dobu pobytu žáků ve škole. 
 • Tělesná a hudební výchova bude nahrazena pobytem venku.
 • Přítomnost zákonných zástupců a dalších osob uvnitř budovy školy není možná.

 

DRUŽINA

 • Jednotlivá oddělení jsou homogenní (nespojují se ani neprolínají). 
 • Ranní družina se ruší.
 • Provoz družiny je omezen do 16:30 hodin.

 

HYGIENICKÁ PRAVIDLA A STANDARD ÚKLIDU

 • U vstupu do budovy školy, v každé učebně, jídelně a hygienickém zařízení jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou.
 • Zajistíme časté a intenzivní větrání učeben a ostatních využívaných prostor školy.
 • Úklid a dezinfekce místností probíhá denně.

 

KROKY ŠKOLY V PŘÍPADĚ PODEZŘENÍ NA VÝSKYT NÁKAZY COVID-19

 • Příznaky jsou patrné při příchodu žáka do školy anebo v průběhu dne – tuto
  skutečnost oznámíme neprodleně zákonnému zástupci a informujeme ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí žáka ze školy.
 • Zajistíme oddělení dítěte, které vykazuje známky akutního onemocnění, od ostatních
  dětí s dohledem zletilé fyzické osoby.
 • Rodič si bezodkladně vyzvedne dítě a telefonicky kontaktuje praktického lékaře, který
  rozhodne o dalším postupu.

 

ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ

 

Žáci 1. a 2. tříd:

Od 18. 11. 2020 mají žáci 1. a 2. tříd obědy automaticky hromadně přihlášeny. 

 • Odhlašování obědů je možné telefonicky, emailem nebo v aplikaci Strava.cz (vždy do 8 hodin pro daný den). 
 • Výdej obědů probíhá od 11.40 hodin a od 12.35 hodin podle rozvrhu jednotlivých tříd
 • Bude nabízen pouze jeden druh jídla. 
 • Žáci si nosí vlastní příbor.
 • Pro výdej oběda používají zakoupený čip, družinové děti mají čipy ve své družině. Pokud máte čip doma, dohlédněte prosím, aby děti měli čip s sebou.
 • Úklid stolů bude probíhat po každé naobědvané skupině.

 

Žáci 3. – 9. tříd

 • Žáci 3.- 9. tříd si oběd mohou vyzvednout do vlastního jídlonosiče v době od 13.15 hod do 14.00 hod. zadním vchodem do jídelny.  
 • Obědy je třeba přihlásit předem telefonicky, emailem nebo v aplikaci Strava.cz. 
 • Pro výdej oběda je nutné použít čip.
   

 

Cizí strávníci

 • Cizím strávníkům budou obědy vydávány po skončení výdeje žákům a zaměstnancům školy do vlastních jídlonosičů v době od 14 00 hod do 14.15 hod.
   

 

Jídlo si nesmí vyzvednout nikdo, kdo je v nařízené karanténě.

 

 

 


 

 

13. 10. 2020

 

Informace k průběhu vzdělávání na ZŠ Klausova 2450 platné od 14. 10. 2020 do 23. 10. 2020

 

1.Účast na distanční výuce je pro žáky povinná.

 

2. Zákonní zástupci řeší neúčast svého dítěte s třídním učitelem formou omluvenky, a to nejpozději do 3 dnů od absence ve výuce.

 

3. Pedagogové připravují žákům účastnících se distanční výuky učivo a rozpis úkolů v systému Google Suites (nutnost gmailové adresy). Pokud by nastal nějaký problém s přihlášením, příp. máte nějaké dotazy či přání, kontaktujte třídní učitele e-mailem. 

 

4. Rozsah učiva a termíny k odevzdání si určuje každý vyučující sám.

 

5. Pokud nemá žák možnost online výuku zadanou formou absolvovat, musí se individuálně domluvit na jiných formách domácí přípravy s vyučujícími nebo třídními učiteli.

 

6. Každý žák obdrží rozvrh pro distanční výuku, který je také aktuálně umístěn v aplikaci Bakaláři.

 

7. V rámci distanční výuky budou probíhat pouze předměty dané rozvrhem. 

 

8. Vzdělávání v předmětech Informatika bude uskutečňováno v rámci plnění úkolů distanční výuky v ostatních předmětech.

 

9. Pro zájemce je výpočetní technika je k zapůjčení v kanceláři školy (máme omezený počet, ozvěte se co nejdříve).

 

10. Potvrzení k OČR škola nevydává.

 

11. Žáci v době distanční výuky mají nárok na dotovanou stravu ve školní jídelně. 

 • Obědy jsou všem v těchto dnech odhlášeny, v případě zájmu je objednávejte v aplikaci Strava.cz, e-mailem nebo telefonicky (vždy do 8 hodin pro daný den). 
 • Bude nabízen pouze jeden druh jídla. Děti si mohou vyzvednout předem přihlášené obědy do vlastního jídlonosiče v době od 11:30 – 12:30 bočním vchodem přímo z pozemku školy
 • Jídlo si nesmí vyzvednout nikdo, kdo je v nařízené karanténě.

 

 

Vedení školy

 

 


 

 

 

9. 10. 2020

 

Nová hygienická opatření  platná od 12. 10. 2020

 

Informace pro rodiče

 

VÝUKA

 

Ministerstvo, školství, mládeže a tělovýchovy stanovuje podle § 24 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) odlišnosti v organizaci školního roku.

 

od pondělí 12. 10. 2020 platí následující organizační změny pro žáky 2. stupně:

 

1) prezenční/distanční výuka bude rozdělena pro třídy 2. stupně do týdenních cyklů:

 

Sudý týden 12.10. – 16. 10.
– Výuka prezenční (ve škole): 8. A, 9. A
– Výuka distanční (doma): 6. A, 6. B, 7. A

 

Lichý týden 19. 10. – 23. 10. 
– Výuka prezenční (ve škole): 6. A, 6. B, 7. A
– Výuka distanční (doma): 8. A, 9. A

 

2) distanční výuka: žáci dodržují upravený rozvrh třídy, vyučovací on-line hodiny a veškerá komunikace s dětmi a zákonnými zástupci probíhají v prostředí Google Suite.

 

3) účast žáků na distanční výuce je povinná, o případných technických problémech informují zákonní zástupci třídního učitele a příp. si domluví jiný způsob zadávání a vyzvedávání učiva

 

4) zákonný zástupce omlouvá případnou absenci žáka třídnímu učiteli e-mailem či telefonicky

 

5) stravování: všem žákům, kterých se týká týdenní distanční výuka, je odhlášeno školní stravování, kdo se chce i nadále stravovat, přihlásí se.
– Konzumace jídla probíhá každý den ve školní jídelně od 13:45 – do 14:00 hodin.
Vlastní příbor s sebou.
– Vstup do jídelny přímo z pozemku školy.

 

6) v týdnu 26. 10. – 30. 10.
26. a 27. říjen jsou MŠMT vyhlášeny jako dny volna pro všechny žáky školy.

 

 

KROUŽKY

 

Z důvodu nařízení vlády z 8. října 2020 č. 996 (článek 1, bod 2, poslední odrážka) jsme nuceni uzavřít prostory školy /vnitřní i venkovní/ pro veškeré volnočasové aktivity. Nařízení platí do 25. října 2020 plus následující celotýdenní podzimní prázdniny. Pokud to situace dovolí, tak prostory se budou moci využít opět od 2. listopadu 2020.

 
Děkujeme za pochopení

 

 


 

 

17. 9. 2020

 

Nová hygienická opatření  platná od 18. 9. 2020

 

Od pátku 18. 9. 2020 platí povinnost zakrytých dýchacích cest (roušek) ve společných prostorách školy a nově ve třídách žáků 2. stupně. (hodiny TV budou žáci naší školy trávit venku) 

Ve třídách 1. stupně určuje povinnost zakrytí dýchacích cest vyučující, a to z důvodu zajištění bezpečnosti nejen žáků, ale i samotného vyučujícího. V případě, že vyučující rozhodne o ponechání roušek během výuky u žáků 1. stupně, prosím respektujte jeho rozhodnutí – chráníme se navzájem.

 

 

Doporučený metodický postup pro školy a rodiče – COVID-19 ve školách
 

Informace o nošení roušek se od 10. 9. 2020 řídí nařízením Ministerstva zdravotnictví 

 

Další informace najdete na stránkách ministerstva zdravotnictví a ministerstva školství:
Aktuální informace na MZCR: https://koronavirus.mzcr.cz/
Nejčastější dotazy ke školství a koronaviru: https://www.msmt.cz/nejcastejsi-dotazy-ke-skolstvi-a-koronaviru-1

 

kontakt

Základní škola, Praha 13, Klausova 2450

 

tel., fax: 235 513 694

email: skola@klausovazs.cz

 

adresa:
Klausova 2450/2
155 00, Praha 5 – Stodůlky

 

 

 

 

pro učitele:

přihlášení do správy webu

přihlášení do Bakaláře