AKTUÁLNĚ

sledujte naše nejdůležitější novinky

15. 10. 2020

 

Přijímací řízení na střední školy

 

Přijímání ke vzdělání na střední školy se řídí ustanoveními Zákona č.561/2004 Sb. a Vyhlášky MŠMT ČR č.353/2016

 

Ředitel střední školy musí do konce ledna stanovit podmínky pro přijetí (pro obory s talentovou zkouškou do konce října). Na některé obory musí mít žák potvrzení od lékaře.

Je dobré přiložit podklady pro získání bodů navíc – např. diplomy z olympiád – 8. a 9. třída ( úspěšný řešitel okresního či vyššího kola).

 

Žáci si mohou podat  2 přihlášky na školu s talentovými zkouškami – do 30. 11. 20202 přihlášky na obory bez talentové zkoušky – do 1. 3. 2021 řediteli SŠ. Obě přihlášky může uchazeč podat na jednu školu ( týká se i víceletých gymnázií) – v rámci jedné školy a jednoho kola musí jít o různé obory vzdělání.

Pokud uchazeč podává 2 přihlášky, uvede na každé přihlášce také údaj o škole a oboru vzdělání, kam podává druhou přihlášku (takto to platilo pro školní rok 2019/2020 – pro tento školní rok ještě upřesníme).

 

Přijímací zkoušky:

Jednotná zkouška z českého jazyka a matematiky je stanovena takto:

  1. termín: 12. dubna 2021 – pro čtyřleté obory vzdělávání, nástavbové obory vzdělání
                  14. dubna 2021 – pro šestiletá a osmiletá gymnázia
  2. termín: 13. dubna 2021– pro čtyřleté obory vzdělávání, nástavbové obory vzdělání
                  15. dubna2021– pro šestiletá a osmiletá gymnázia

 

Náhradní termíny:

  1. termín: 12. května 2021
  2. termín: 13. května 2021

 

 

Výsledky přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení se vyhlašují formou zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých uchazečů škola odešle rozhodnutí o nepřijetí.

 

Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele střední školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě tří pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.

 

Zápisový lístek

Přijatý uchazeč potvrzuje zájem o školu odevzdáním zápisového lístku nejpozději do 10 pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. Změnit rozhodnutí a vzít zápisový lístek zpět je možné pouze v případě, že chce žák uplatnit zápisový lístek na škole, která ho přijala na odvolání. Ředitel základní školy vydá žákovi pouze 1 zápisový lístek proti podpisu žáka či zákonného zástupce, nejpozději do 15.března. V případě ztráty si žák nebo jeho zákonný zástupce musí vyžádat nový na příslušném krajském úřadu.

 

 

Jak se budou vyplňovat přihlášky

– Žák současně s vysvědčením obdrží částečně předvyplněnou přihlášku

– Žák či zákonný zástupce vyplní na přihlášce SŠ, G, OU, o které má zájem, včetně čísla vzdělávacího oboru

– Zákonný zástupce zkontroluje, opraví  a  doplní údaje –  zvolený obor, telefon a správnost údajů potvrdí svým podpisem

– V případně potřeby si zajistí potvrzení od lékaře ( jen u vybraných oborů)

– Předloží přihlášku ke kontrole výchovnému poradci

– Zápisový lístek bude předán žákovi či zákonnému zástupci při potvrzení přihlášky ředitelem základní školy nejpozději do 15.3.2021

 

V případě potřeby pomoci kontaktujte po předchozí dohodě výchovného či kariérového poradce.

 

kontakt

Základní škola, Praha 13, Klausova 2450

 

tel., fax: 235 513 694

email: skola@klausovazs.cz

 

adresa:
Klausova 2450/2
155 00, Praha 5 – Stodůlky

 

 

 

 

pro učitele:

přihlášení do správy webu

přihlášení do Bakaláře