Informace o středních školách

přijímací řízení / dny otevřených dveří

Přijímací řízení

Přijímací řízení na střední školy

 

Přijímání ke vzdělání na střední školy se řídí ustanoveními Zákona č.561/2004 Sb. a Vyhlášky MŠMT ČR č.353/2016

 

Ředitel střední školy musí do konce ledna stanovit podmínky pro přijetí (pro obory s talentovou zkouškou do konce října). Na některé obory musí mít žák potvrzení od lékaře.

Je dobré přiložit podklady pro získání bodů navíc – např. diplomy z olympiád – 8. a 9. třída (úspěšný řešitel okresního či vyššího kola).

Žáci si mohou podat  2 přihlášky na školu s talentovými zkouškami – do 30. 11. 2022 2 přihlášky na obory bez talentové zkoušky – do 1. 3. 2023 řediteli SŠ. Obě přihlášky může uchazeč podat na jednu školu (týká se i víceletých gymnázií) – v rámci jedné školy a jednoho kola musí jít o různé obory vzdělání.

Přijímací zkoušky:

Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech, je stanovena v řádném termínu na dny:

  1. termín: 13. dubna 2023 – pro čtyřleté obory vzdělávání, nástavbové obory vzdělání
                 17. dubna 2023 – pro šestiletá a osmiletá gymnázia
  2. termín: 14. dubna 2023– pro čtyřleté obory vzdělávání, nástavbové obory vzdělání
                 18. dubna 2023– pro šestiletá a osmiletá gymnázia

 Náhradní termíny:

  1. termín: 10. května 2023
  2. termín: 11. května 2023

  

Výsledky přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení se vyhlašují formou zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých uchazečů škola odešle rozhodnutí o nepřijetí.

 

Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele střední školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě tří pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.

 

Zápisový lístek

Přijatý uchazeč potvrzuje zájem o školu odevzdáním zápisového lístku nejpozději do 10 pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. Změnit rozhodnutí a vzít zápisový lístek zpět je možné pouze v případě, že chce žák uplatnit zápisový lístek na škole, která ho přijala na odvolání. Ředitel základní školy vydá žákovi pouze 1 zápisový lístek proti podpisu žáka či zákonného zástupce, nejpozději do 15.března. V případě ztráty si žák nebo jeho zákonný zástupce musí vyžádat nový na příslušném krajském úřadu.

 

 

Jak se budou vyplňovat přihlášky

– Žák současně s vysvědčením obdrží částečně předvyplněnou přihlášku

– Žák či zákonný zástupce vyplní na přihlášce SŠ, G, OU, o které má zájem, včetně čísla vzdělávacího oboru

– Zákonný zástupce zkontroluje, opraví  a  doplní údaje –  zvolený obor, telefon a správnost údajů potvrdí svým podpisem

– V případně potřeby si zajistí potvrzení od lékaře (jen u vybraných oborů)

– Předloží přihlášku ke kontrole výchovnému poradci

– Zápisový lístek bude předán žákovi či zákonnému zástupci při potvrzení přihlášky ředitelem základní školy nejpozději do 15.3.2023

 

V případě potřeby pomoci kontaktujte po předchozí dohodě kariérového poradce školy paní učitelku Heřmanskou.

 

Podrobnější informace o přijímacím řízení jsou průběžně zveřejňovány a aktualizovány na webové stránce MŠMT: Přijímání na střední školy a konzervatoře, MŠMT ČR (msmt.cz) dále na webových stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání: Jednotná přijímací zkouška (cermat.cz). Informace týkající se zejm. konkrétní organizace přijímacího řízení ve škole a případné školní přijímací zkoušky jsou umístěny na webových stránkách jednotlivých škol. 

 

Přijímání na střední školy a konzervatoře

Odkaz na stránky MŠMT věnované vzdělávání na SŠ: https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

Informační portál pro absolventy

 

Aktuální vzdělávací nabídka všech středních škol – k dispozici na informačním portálu www.infoabsolvent.cz.

 

Informace o:

– oborech vzdělání na jednotlivých středních školách

– dnech otevřených dveří

– přijímacích zkouškách i o možnostech uplatnění po ukončení studia.

 

Pro žáky i absolventy jsou připraveny i informace v sekci Jak na to, kde mohou nalézt rady jak postupovat při rozhodování o výběru střední školy nebo při potížích ve studiu. Orientaci v oborech vzdělání může žákům zjednodušit obrázkový vstup, ve výběru pomohou videa o jednotlivých oborech vzdělání, dobrou pomůckou k orientaci je i Profitest.  

další informace naleznete na stránkách 

Pražské pedagogicko psychologická poradny.

kontakt

Základní škola, Praha 13, Klausova 2450

 

tel., fax: 235 513 694

email: skola@klausovazs.cz

 

adresa:
Klausova 2450/2
155 00, Praha 5 – Stodůlky

 

 

 

 

pro učitele:

přihlášení do správy webu

přihlášení do Bakaláře

 

Happy Snack