Informace o středních školách

přijímací řízení / dny otevřených dveří

Přijímací řízení

Přijímací řízení na střední školy

 

Přijímání ke vzdělání na střední školy se řídí ustanoveními Zákona č.561/2004 Sb. a Vyhlášky MŠMT ČR č.353/2016

 

Ředitel střední školy 

musí do konce ledna stanovit podmínky pro přijetí (pro obory s talentovou zkouškou do konce října). Na některé obory musí mít žák potvrzení od lékaře.

 

Je dobré přiložit podklady pro získání bodů navíc – např. diplomy z olympiád – 8. a 9. třída ( úspěšný řešitel okresního či vyššího kola)

 

Žáci si mohou podat   2 přihlášky na školu s talentovými zkouškami – do 30. 11. 2018 a  2 přihlášky na obory bez talentové zkoušky – do 1. 3. 2019 řediteli SŠ. Obě přihlášky může uchazeč podat na jednu školu ( týká se i víceletých gymnázií)- v rámci jedné školy a jednoho kola musí jít o různé obory vzdělání.

 

Pokud uchazeč podává 2 přihlášky, uvede na každé přihlášce také údaj o škole a oboru vzdělání, kam podává druhou přihlášku.

 

 

Přijímací zkoušky:

 

Jednotná zkouška z českého jazyka a matematiky je stanovena takto:

  1. termín:
    12. dubna 2019 – pro čtyřleté obory vzdělávání, nástavbové obory vzdělání
    16. dubna 2019 – pro šestiletá a osmiletá gymnázia
  2. termín:  
    15. dubna 2019 – pro čtyřleté obory vzdělávání, nástavbové obory vzdělání
    17. dubna 2019 – pro šestiletá a osmiletá gymnázia

 

 

Kritéria přijímacího řízení

 

Ředitel SŠ hodnotí splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem podle:

a) hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání     

b) výsledků talentové zkoušky, je-li stanovena

c)výsledků jednotné zkoušky, pokud je součástí přijímacího řízení

d) výsledků školní přijímací zkoušky, je-li stanovena

 

Kritéria mohou být stanovena odlišně podle obsahového zaměření školního vzdělávacího programu.

 

Náhradní termín může využít pouze v případě vážných důvodů a po písemné omluvě řediteli střední školy, např. nemoci ( omluva nejpozději do 3 dnů řediteli SŠ).

 

Náhradní termín jednotné přijímací zkoušky je 13., 14. 5. 2019

 

Výsledky přijímacího řízení se vyhlašují formou zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých uchazečů škola odešle rozhodnutí o nepřijetí.

 

Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele střední školy o výsledku přijímacího řízení podat ve lhůtě tří pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.

 

 

Zápisový lístek

Přijatý uchazeč potvrzuje zájem o školu odevzdáním zápisového lístku nejpozději do 10 pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. Změnit rozhodnutí a vzít zápisový lístek zpět je možné pouze v případě, že chce žák uplatnit zápisový lístek na škole, která ho přijala na odvolání. Ředitel základní školy vydá žákovi pouze 1 zápisový lístek proti podpisu žáka či zákonného zástupce, nejpozději do 15.března. V případě ztráty si žák nebo jeho zákonný zástupce musí vyžádat nový  na příslušném krajském úřadu.

 

 

Jak se budou vyplňovat přihlášky

–  Žák současně s vysvědčením obdrží částečně předvyplněnou přihlášku

–  Žák či zákonný zástupce vyplní na přihlášce SŠ, G, OU, o které má zájem, včetně čísla vzdělávacího oboru

–  Zákonný zástupce zkontroluje, opraví  a  doplní údaje –  zvolený obor, telefon a správnost údajů potvrdí svým podpisem

–  V případně potřeby si zajistí potvrzení od lékaře ( jen u vybraných oborů)

–   Předloží přihlášku ke kontrole výchovnému poradci

– Zápisový lístek bude předán žákovi či zákonnému zástupci při potvrzení přihlášky ředitelem základní školy nejpozději do 15. 3. 2019

 

 

V případě potřeby pomoci kontaktujte po předchozí dohodě výchovného poradce.

 

 

Žák či zákonný zástupce doručí přihlášku na střední školu  do 1. 3. 2019

 

 

Informační portál pro absolventy

 

Aktuální vzdělávací nabídka všech středních škol – k dispozici na informačním portálu www.infoabsolvent.cz.

 

Informace o:

– oborech vzdělání na jednotlivých středních školách

– dnech otevřených dveří

– přijímacích zkouškách i o možnostech uplatnění po ukončení studia.

 

Pro žáky i absolventy jsou připraveny i informace v sekci Jak na to, kde mohou nalézt rady jak postupovat při rozhodování o výběru střední školy nebo při potížích ve studiu. Orientaci v oborech vzdělání může žákům zjednodušit obrázkový vstup, ve výběru pomohou videa o jednotlivých oborech vzdělání, dobrou pomůckou k orientaci je i Profitest.  

Dny otevřených dveří

Veletrh středních škol:

další informace naleznete na stránkách 

Pražská pedagogicko psychplogická poradny.

kontakt

Základní škola, Praha 13, Klausova 2450

 

tel., fax: 235 513 694

email: skola@klausovazs.cz

 

adresa:
Klausova 2450/2
155 00, Praha 5 – Stodůlky

 

 

 

 

pro učitele:

přihlášení do správy webu

přihlášení do Bakaláře