AKTUÁLNĚ

sledujte naše nejdůležitější novinky

16. března 2022

 

Mimořádné opatření MINISTERSTVA  ZDRAVOTNICTVÍ s platností od 14. března 2022.

 

Povinnost nošení ochrany dýchacích cest (úst a nosu) zůstává jen:

 • ve vnitřních prostorech staveb, které slouží jako 
  – zdravotnické zařízení
  – zařízení sociálních služeb
 • v prostředcích veřejné dopravy
 • v  lanové dráze s uzavřenou kabinou

 


 

11. února 2022

 

INFORMACE platné od 19. 2. 2022

 

Testování

 • Od 19. 2. 2022 se ruší screeningové testování ve školách
 • Naše škola bude i nadále pokračovat v dobrovolném testování PCR metodou
 • Pokud si toto testování nebudete přát, je nutné aktuální termín nejpozději do předcházejícího čtvrtka písemně zrušit přes elektronickou žákovskou knížku. Žádost adresujte Mgr. Renatě Vondrákové.

 

Hygienická opatření

 • Žák, který má příznaky akutního infekčního onemocnění, nebude vpuštěn do výuky.
 • Škola kontaktuje zákonné zástupce, aby si žáka vyzvedli a odvedli domů,
 • Do doby vyzvednutí musí být žák izolován od ostatních žáků.

 

Výjezdy pořádané školou

 • Školní výlety (vícedenní i jednodenní), školy v přírodě, lyžařské kurzy či jiné zotavovací akce nejsou podmíněny dokládáním OTN (očkování, negativní test, prodělání nemoci).
 • Všechny akce pořádané školou budou probíhat za zvýšených hygienických opatření.
 • Před odjezdem na školu v přírodě či jinou zotavovací akci bychom byli rádi, aby rodiče nechali děti otestovat PCR metodou.

 

Nadále platí povinné nošení ochranného prostředku k zakrytí úst a nosu ve společných prostorách školy.

 • Ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu nemusí mít žáci při výuce, pokud jsou usazeni na místě.

 

 


 

2. ledna 2022

 

Informace o změnách platných od 3. 1. 2022 – pro testování žáků na COVID-19

 

V období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 probíhá antigenní testování žáků 2x v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek. V období od 17. ledna 2022 probíhá antigenní testování žáků1x v týdnu, a to každé pondělí.

 

Testování PCR metodou probíhá 1x za týden, a to v pondělí (pro žáky, kteří donesli souhlas).

 

Pokud nejsou tyto dny prvním vyučovacím dnem pro žáka, provede se test vždy první den po jeho příchodu do školy.

 

 

– Nově se testují i žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci.

 

Při pozitivním antigenním testu, který byl proveden ve škole (primárně po čtvrtečním testování)

 • režim „test to stay“ – spolužáci pozitivně testovaného žáka neodchází po pozitivním výsledku antigenního testu spolužáka domů, ale pokračují v prezenčním vzdělávání ve škole s tím, že se budou následující dny každý den před zahájením vyučování testovat, a to až do doby zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu pozitivně testovaného spolužáka. 

 

Spolužáci pozitivně testovaného žáka dodržují režimová opatření spočívající v:

 • používání ochranných prostředků dýchacích cest po celou dobu vzdělávání,
 • vykonávání aktivit odděleně od ostatních žáků (od ostatních tříd, oddělení atd.) tedy zachování principu homogenity dané skupiny,
 • používání hygienického zařízení určeného školou nebo školským zařízením pouze pro tyto děti a žáky, je-li organizačně možné ve škole nebo školském zařízení zajistit pro tyto děti nebo žáky zvláštní hygienické zařízení,
 • dodržování odstupu od ostatních osob při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů 1,5 metru (děti a žáci z dané třídy tedy mohou sedět společně u stolu, ale musí sedět s odstupem od dětí a žáků z jiných tříd) – např. oběd ve školní jídelně.

 

 

Podrobné informace najdete v PDF dokumentech zde!!!

 
PREVENTIVNÍ ANTIGENNÍ TESTOVÁNÍ A TRASOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH OD LEDNA 2022 (PDF) leták

 

INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ KE ZMĚNÁM V MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍCH MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ S ÚČINNOSTÍ OD 3. 1. 2022  (PDF)

 

MŠMT, 30. prosince 2021

 


 

29. října 2021

 

INFORMACE platné od 1. LISTOPADU 2021

 • Za předpokladu negativního výsledku RT-PCR testu provedeného v rozmezí 5. až 7. dne od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou a bez klinických příznaků onemocnění covid-19 se doba karantény a izolace zkracuje ze 14 dnů na 7 dní.
 • Negativní RT-PCR test platí 72 hodin a negativní Ag test 24 hodin.
 • Ve společných prostorech školní budovy je povinnost pro všechny přítomné osoby nosit ochranný prostředek dýchacích cest.
 • Neočkovaní pedagogičtí pracovníci jsou povinni nosit ochranný prostředek i při samotném poskytování vzdělávání (výuce).
 • Žáci při vzdělávání, kteří sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni (nepohybují se), nemusí nosit ochranný prostředek dýchacích cest.
 • Osoby, které vykonávají práci bez přítomnosti jiné osoby, nemusí nosit ochranný prostředek dýchacích cest.
 • Pedagogičtí pracovníci nemusí nosit ochranný prostředek dýchacích cest v případě vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejména tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje), ale musí udržovat od ostatních vzdálenost alespoň 1,5 metru, a to platí i pro neočkované pedagogy.
 • Školní jídelna má povinnost kontrolovat OTN (očkování, testování, prodělání nemoci) cizích strávníků při vstupu do provozovny.
 • Z povinnosti dokládat OTN (očkování, testování, prodělání nemoci) jsou vyjmuty plošně děti ve věku do 12 let.

 


 

13. září 2021

 

INFORMACE K PROVOZU ZŠ KLAUSOVA OD 13. ZÁŘÍ 2021

 • Žádáme zákonné zástupce, aby do školy neposílali dítě s příznaky infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.). V případě výskytu těchto příznaků onemocnění bude žák umístěn do izolační místnosti a zákonný zástupce bude vyzván k jeho vyzvednutí.
 • Škola nezajišťuje pravidelné screeningové testování žáků.
 • Žáci, kteří vykazují příznaky nemoci nebo se vracejí z ciziny, budou ve škole testováni školním testem.
 • Všichni zaměstnanci, kteří měli povinnost se testovat, budou i nadále v testování pokračovat každé pondělí ráno nebo první den po příchodu do školy vlastním nebo školním testem.
 • Každá osoba (žáci, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd. (U žáků chirurgická rouška, od 15 let respirátor nebo nanorouška.)
 • Žáci nejsou povinni nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu v případě, že jsou usazeni. V ostatním případech uvnitř třídy je rozhodnutí zcela na pedagogovi.
 • Pedagogičtí pracovníci nejsou povinni nosit ochranný prostředek v případě, kdy poskytují vzdělávání.
 • Výuka TV probíhá převážně venku v závislosti na počasí.
 • Výuka TV v tělocvičně probíhá za zvýšených hygienických pravidel.
 • Školní stravování – škola doporučuje dětem, aby si přinesly vlastní příbor.
 • Každý výlet, exkurzi, návštěvu kina, divadla nebo školu v přírodě vždy velmi pečlivě vybíráme z hlediska aktuálních hygienických nařízení a pravidel.

 

 

31. 8. 2021

 

PROVOZ ZŠ KLAUSOVA VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022 VZHLEDEM KE COVID-19

 

ZÁKLADNÍ HYGIENICKÁ PRAVIDLA STANOVENÁ MINISTERSTVEM ZDRAVOTNICTVÍ:  

 • Dodržování zásad osobní a provozní hygieny. 
 • Dodržování skupinové izolace, event. sociální distance pokud je to v praxi možné.
 • Ochrana úst a nosu (roušky, respirátory) a řádná respirační hygiena v závislosti na mimořádných opatřeních MZd.
 • Opakovaná edukace.
 • Místně příslušná KHS nařizuje speciální protiepidemická opatření s ohledem na aktuální situaci a místní podmínky.

 

OBECNÉ INFORMACE A DOPORUČENÍ K PROVOZU ŠKOLY 

 • ZŠ Klausova zahájí ve školním roce 2021/2022 svou činnost v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy. 
 • Od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti. 
 •  Nejsou stanovena žádná závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu žáků do budovy školy a pohybu osob před budovou školy s výjimkou prvního školního dne.
 •  Nejsou stanovena žádná závazná plošná omezení počtu žáků ve třídách, odděleních, studijních skupinách.
 • Aktualizovat kontakty na všechny účastníky vzdělávacího procesu včetně zákonných zástupců dětí a žáků (telefonní čísla a e-maily).
 • Informovat žáky a jejich zákonné zástupce o stanovených hygienických a protiepidemických pravidlech.
 • Průběžně žákům zdůrazňovat zásady osobní a respirační hygieny.
 • Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit. 
 • Pobyt zákonných zástupců dětí a žáků a dalších osob uvnitř budovy školy je omezen, pokud to lze. 
 • Omezí se a nebo se úplně zruší konání těch aktivit, které nejsou pro naplnění školního vzdělávacího programu nezbytné a dochází při nich ke koncentraci vyššího počtu lidí (např. kulturní a sportovní akce více tříd či škol).
 • Je možné organizovat školní výlety, školy v přírodě, adaptační pobyty apod. v závislosti na aktuální epidemiologické situaci.  Epidemiologická situace v době plánování (objednání) akce může být rozdílná s epidemiologickou situací v době konání akce). 
 • Soutěže, které nevyžadují zvýšený sociální kontakt (korespondenční, on-line), mohou probíhat standardně.
 • Minimalizujeme kontakt účastníků aktivit jiných subjektů, které jsou organizovány v prostorách školy a nesouvisí se vzdělávacím procesem (naplňováním ŠVP). Při střídání provozů zajistíme řádné provětrání, úklid a dezinfekci všech užívaných prostor.
 • Škola umožní přítomnost třetích osob z organizace, která realizuje programy primární prevence a pracovníkům pedagogicko-psychologických poraden.

 

HYGIENICKÁ PRAVIDLA A STANDARD ÚKLIDU

 • U vstupu do budovy školy, v každé učebně, jídelně, hygienickém zařízení, u tělocvičny jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem. 
 • V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý důkladně umyje ruce teplou vodou a mýdlem v dávkovači, popřípadě provede dezinfekci rukou, a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole. Škola na nutnost takového postupu opakovaně upozorňuje.
 • Zajistit časté a intenzivní větrání učeben a ostatních využívaných prostor školy před zahájení vyučování, v jeho průběhu a po odchodu žáků ze školy po skončení vyučování.
 •  Je zajištěno bezpečné osoušení rukou – ručníky na jedno použití nebo osoušeči rukou.
 •  Úklid a dezinfekce hygienických zařízení probíhá denně. 
 • Vyprazdňování odpadkových košů je prováděno jednou denně. 
 •  Denně se provádí důkladný úklid a dezinfekce všech místností, ve kterých se žáci a zaměstnanci školy pohybují.
 • Jednou za 20 dní se provádí dezinfekce speciálním dezinfekčním strojem.
 • Každá osoba je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty.
 • Žáci nemusí mít během výuky nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor ani roušku), a to při vzdělávání po dobu, kdy sedí na jednom místě (nepohybují se).

 

KROKY ŠKOLY V PŘÍPADĚ PODEZŘENÍ NA VÝSKYT NÁKAZY COVID-19

 • Zajistit „oddělení dítěte, které vykazuje známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby (§7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví). 
 • Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých žáků příznaky infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.)
 • Příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy – žák není vpuštěn do budovy školy; v případě dítěte či nezletilého žáka za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce.
 • Příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy a není přítomen zákonný zástupce dítěte či nezletilého žáka – tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci neprodleně a informovat o nutnosti bezodkladného vyzvednutí/převzetí/odchodu ze školy; pokud toto není možné, postupuje se podle následujícího bodu.
 • Příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti žáka ve škole – žák si nasadí roušku a je umístěn do izolační místnosti a současně se informuje zákonný zástupce nezletilého žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí žáka ze školy.
 • Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu. 
 • Žákovi nebo zaměstnanci školy s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.  Tuto skutečnost potvrzuje praktický lékař pro děti a dorost, u zaměstnanců školy lékař v oboru všeobecné praktické lékařství nebo poskytovatel pracovně lékařských služeb).
 • V případě výskytu onemocnění covid-19 se karanténa týká okruhu osob, které byly v rizikovém kontaktu. O okruhu těchto osob rozhoduje příslušná KHS na základě protiepidemického šetření. 
 • Škola neprodleně informuje o vzniklé situaci a následných krocích v provozu školy stanovených KHS a o případné úpravě způsobu vzdělávání žáků, zákonné zástupce nezletilých žáků a svého zřizovatele. 

 

VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

 • Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením MZd) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků, alespoň jedné třídy.
 •  Prezenční výuka dotčených žáků přechází na výuku distančním způsobem (s ohledem na jejich podmínky pro distanční vzdělávání). Ostatní žáci, kterých se zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání. Preferuje se, aby zároveň zůstávali součástí jedné skupiny.
 •  Žáci a studenti mají povinnost se distančně vzdělávat. 
 • Distanční a prezenční vzdělávání jsou v rámci hodnocení na stejné úrovni.
 • Škola je povinna přizpůsobit distanční vzdělávání včetně hodnocení podmínkám žáků. 
 • V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem. Škola pak postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy žáci nejsou přítomni ve škole. 
 • Výuka TV probíhá převážně ve venkovních prostorech v závislosti na počasí.
 • Výuka HV a plavání probíhá v běžném režimu. 

 

ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ

 

 • Zajistíme oddělení či co nejmenší kontakt obědvajících skupin.
 •  Příchody do jídelny jsou pro jednotlivé třídy stanoveny podle časového harmonogramu.
 • Vytvoříme v jídelně sektory oddělující jednotlivé třídy.  
 • Hygiena a úklid budou probíhat po každé naobědvané skupině.
 •  Neumožníme dětem samoobslužný výdej z hromadných zásobníků.
 • Žáci budou mít vlastní příbor. 
 • Po ukončení stravování budou stoly a židle očištěny a dezinfikovány. 
 • Žáci, kteří se nepodrobí testování a současně se na ně nevztahuje žádná z výjimek , jsou povinni v jídelně obědvat u označeného stolu určeného pro tyto účely.

 

SCREENINGOVÉ TESTOVÁNÍ V ZÁŘÍ 2021

 • Preventivní screeningové testování žáků s frekvencí 3x po sobě (1., 6. a 9. září. 2021).
 • Neinvazivní antigenní testy pro samoodběr.
 • Další testování bude pokračovat pouze na lokální úrovni v návaznosti na aktuální vývoj místní epidemiologické situace
 • Netestuje se ten, kdo je očkovaný nebo prodělal onemocnění covid-19 nebo doloží negativní výsledek testu z odběrného místa.
 • Žák, který neabsolvuje testování a nevztahuje se na něj příslušná výjimka, má povinnost: 
 • nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole.
 • nesmí cvičit ve vnitřních prostorech
 • nesmí zpívat
 • svačit odchází na předem určené místo

 

Obecné informace (viz výše) ke stažení v pdf zde.

kontakt

Základní škola, Praha 13, Klausova 2450

 

tel., fax: 235 513 694

email: skola@klausovazs.cz

 

adresa:
Klausova 2450/2
155 00, Praha 5 – Stodůlky

 

 

 

 

pro učitele:

přihlášení do správy webu

přihlášení do Bakaláře