Logopedická prevence

Logopedická prevence na Klausovce

 

Logopedická prevence podporuje přirozený rozvoj komunikace u dětí, podněcuje řečové schopnosti a dovednosti adekvátně jejich věku. Nadále pomáhá minimalizovat vznik poruch řeči. Preventista může být v kontaktu s klinickým logopedem a spolupracovat s ním. Cílem prevence je rozvoj komunikace u dětí. Logopedická podpora vzdělávání žáka zahrnuje individuální péči s různými metodami a formami práce. Snažíme se zábavnou a nenásilnou formou v malých skupinách maximálně 5 dětí po dobu 30 minut.
Důležitá je také spolupráce s rodiči, kteří v domácím prostředí podporují u dítěte logopedii důležitým procvičováním z logopedického sešitu.

 

Dle RVP PV
Vzdělávací cíle:

 • Rozvíjet řečové schopnosti a jazykové dovednosti dětí
 • Rozvíjet komunikativní dovednosti a kultivovaný projev
 • Osvojit si některé poznatky a dovednosti, které předcházejí čtení a psaní

 

Dílčí cíle:

 • Zaměřit se na rozvoj slovní zásoby a odstranění komunikačních bariér
 • Osvojit si správné dechové a artikulační návyky
 • Zařazovat cvičení na rozvoj paměti, myšlení a fantazie
 • Cvičení na rozvoj fonematického sluchu, cvičení na rozvoj grafomotoriky

 

Konkretizované očekávané kompetence:

 • Záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost
 • Navazovat kontakty s dospělými a s ostatními dětmi
 • Komunikovat s dospělými i s ostatními dětmi
 • Zvládat artikulační schopnosti
 • Vytvořit si správné návyky dýchání
 • Zvládat sluchovou analýzu –rozklad slov, hláska na začátku slova
 • Zvládat rytmizační činnosti
 • Mít přiměřeně bohatou slovní zásobu

 

Obsah logopedické prevence:

 • Gymnastika mluvidel
  – Tváře –výrazy obličeje, usmívat se, mračit,…procvičovat hybnosti rtů
  – Rty -stahování koutků rtů –vpravo, vlevo, rty lehce od sebe, rty u sebe,…
  – Dolní čelist –při zavřených ústech –vysunout čelist vpřed x vzad, doprava x doleva
 • Dechová cvičení
  – Foukání do různých směrů –nahoru x dolů, doleva x doprava, rovně
  – Pomalý nádech, dlouhý výdech, různá tempa dýchání
 • Artikulační cvičení
  – slova opakujeme jako ozvěnu
  – práce před logopedickým zrcadlem 
 • Sluchová cvičení
  – Rozeznávání nejrůznějších zvuků v okolí
  – Sluchové hry
 • Rozvoj fonematického sluchu
  – Rytmizace –básniček, říkadel s vytleskáváním
 • Zrakové vnímání
  – Rozdílnost v odstínech barev, přiřazování, velikost předmětů –třídění
 • Hrubá motorika
  – Pohybové hry, cvičení ve spolupráci s p.uč. z mateřské školy
 • Jemná motorika
  – Rozvoj grafomotoriky a kresby, pohyblivost prstů

kontakt

Lucie Ředinová

primární logopedický preventista

kontakt

Základní škola, Praha 13, Klausova 2450

 

tel., fax: 235 513 694

email: skola@klausovazs.cz

 

adresa:
Klausova 2450/2
155 00, Praha 5 – Stodůlky

 

 

 

 

pro učitele:

přihlášení do správy webu

přihlášení do Bakaláře