ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLAUSOVA

Obecné informace

Základní škola Klausova byla založena v roce 1993 a přijala své jméno podle světově známého gynekologa, profesora Prof. MUDr Karla Klause, DrSc., kterému byl za neohrožený postoj za druhé světové války udělen Čs válečný kříž. Podobně neohroženě, trpělivě a s velkým pracovním nasazením se všichni zaměstnanci školy vyrovnali s velkou přestavbou budovy, která probíhala v letech 2010 -2012. Během přestavby byl renovován vestibul,před hlavním vstupem do školy byla položena nová zámková dlažba a v současné době má škola díky novým oknům a zateplení mnohem lepší mikroklima, je hezká zvenku i uvnitř.

Škola leží v klidné lokalitě na jihozápadním okraji Prahy v blízkosti Prokopského údolí. Přístup do školy je umožněn podchodem pod okružní silnicí sídliště Velká Ohrada. Tím je pro všechny žáky školy odstraněno nebezpečí přecházení dopravně silně využívané silnice.

 

 

 

Vzdělávání a výchova

 

V současné době jsou žáci vzděláváni podle školního vzdělávacího programu R. O. Z. U. M.. Tato zkratka vyjadřuje pojetí našeho programu – Rozvoj Osobnosti, Zdraví, Učení, Morálky – podle řeckého kalokagathia. To spolu s citlivým přístupem k dětem a tzv. „Otevřenými dveřmi“ pro rodiče (možnost kdykoli se ke komukoli objednat a projednat otázky související s výukou a výchovou dětí) tvoří krédo naší školy.

Hlavními principy vzdělávání v ZŠ Klausova, díky kterým se naši žáci bez problémů dostávají na vybrané střední školy, jsou:

 • anglický jazyk od 1. ročníku, německý a španělský jazyk od 6. ročníku
 • množství volitelných předmětů napříč 2. stupněm: Sportovní příprava, Přírodovědný seminář, Humanitní seminář, Mediální výchova
 • mezipředmětové a celoškolní projekty
 • otevřenost veřejnosti
 • velmi příjemné klima ve škole, ke kterému přispívá stálost pedagogického sboru
 • dbáme na množství vědomostí, na umění vyhledat, klasifikovat a používat informace
 • vedeme žáky nejen k vědomostem, ale i k morálním vlastnostem
 • snažíme se o existenci pocitu vzájemného respektu a důvěry mezi žákem a pedagogem
 • podporujeme rozvoj tolerance, ohleduplnosti, zdvořilosti, vzájemné pomoci a podpory mezi žáky
 • chceme, aby žáci byli odpovědní za práci týmu, respektovali odlišné názory a potřeby druhých
 • učíme děti komunikačním dovednostem – vyjádřit se, naslouchat a diskutovat

 

Všichni zaměstnanci školy se snaží o férový a jednotný přístup ke všem žákům. Zároveň věnujeme maximální péči vzdělávání žáků se specifickými potřebami učení a cizinců. Zvýšenou pozornost věnujeme žákům devátých tříd při teoretické přípravě na zkoušky na střední školy. Vážíme si také každého velmi nadaného žáka a i jim věnujeme zvláštní péči. Ke stejnému postupu při výchově a vzdělávání se snažíme přesvědčit také rodiče žáků. Bez sjednoceného postupu by totiž i ty nejlepší myšlenky byly neuskutečnitelné. Spolupracujeme se školní psycholožkou a Pedagogicko-psychologickou poradnou.

Škola pořádá spoustu aktivit pro své žáky a jejich rodiče. V průběhu roku tak můžete u nás navštívit tradiční Vánoční týden, Den otevřených dveří, MUZOR (sportovní a vědomostní aktivity pro budoucí šesťáky), Sportovní den, Karneval, velice oblíbené jsou Školičky pro budoucí prvňáčky, otevřené hodiny pro rodiče, Cyklo-pěško jízda, slavnostní vyřazování žáků devátých tříd. Pravidelně spolupracujeme s okolními mateřskými školami, pořádáme celoškolní, třídní nebo předmětové projekty, školy v přírodě, exkurze, školní výlety, dle zájmu i zahraniční zájezdy, lyžařský kurz, školní akademii a mnoho soutěží, olympiád a dalších aktivit. Každoročně přispíváme výtěžkem sběru druhotných surovin na dobročinné akce (Srdíčkový den, Život dětem,…)

Nabízíme množství kroužků – vzdělávacích, technických, sportovních, uměleckých, tanečních,… které vedou naši učitelé nebo externisté. Na škole působí také primární logopedický preventista

 

Řídíme se heslem: Neslibujeme víc, než můžeme splnit.

 

 

 

Vybavení školy a další služby

 

Naše škola je vybavena dvěma velkými tělocvičnami a novým venkovním sportovištěm, dvěma počítačovými učebnami, sedmi interaktivními tabulemi, tabletovou přenosnou učebnou, divadelním a tanečním sálem, novou učebnou dílen, zrekonstruovaným kinosálem a kuchyňkou, novou přírodovědnou a venkovní učebnou a množstvím dalších odborných učeben. Součástí školy je také fotbalový stadion, na kterém probíhají tréninky fotbalistů – žáků naší školy a zároveň členů Sokol Stodůlky. Naše škola spolupracuje zejména při výuce tělesné výchovy právě s Sokol Stodůlky. Děti mladšího školního věku mají třídy v oddělené části školní budovy, která je vlastně takovým prostředím rodinného typu.

 

Školní družina pro žáky 1. až 3. ročníku je na přání rodičů v provozu od 6:30 do 17:30. Činnost ve školní družině probíhá v samostatných dobře vybavených hernách. Pro odpolední aktivity dětí je využívána velká školní zahrada i okolní přírodní oblasti Prokopského údolí.

 

Stravování pro žáky i zaměstnance školy zajišťuje Refresh BISTRO a Školní jídelna. Zde mají žáci možnost volby mezi dvěma jídly (vaříme i přes ulici). Kvalita jídelny je na vysoké úrovni a jídla jsou velmi oblíbená. Jsme také zapojeni do programů Mléko do škol a Ovoce a zelenina do škol. 

 

 

 

Důležité dokumenty školy

ke stažení ve formátu pdf

 

 

Další formuláře ke stažení v záložce Dokumenty a formuláře

kontakt

Základní škola, Praha 13, Klausova 2450

 

tel., fax: 235 513 694

email: skola@klausovazs.cz

 

adresa:
Klausova 2450/2
155 00, Praha 5 – Stodůlky

 

 

 

 

pro učitele:

přihlášení do správy webu

přihlášení do Bakaláře