PRO ŽÁKY I RODIČE

Družina

AKTUÁLNĚ

 

16. 6. 2023

Ve školním roce 2023/2024 se zvedá poplatek za školní družinu na 300 Kč měsíčně.

Školní družina

 

Ve ŠD se dítě zdokonaluje v sociálních dovednostech důležitých pro život.

Učí se zde žít a spolupracovat s ostatními, tolerovat odlišnosti. Tráví tu velkou část svého volného času a je důležité, aby ho pobyt v družině těšil, aby každý zažil radost z činnosti, povzbudil svou zvídavost i ctižádostivost.

Družina má osobnost dítěte rozvíjet a pomoci mu, aby dosáhlo úspěchu. Nejvýznamnější je při tom vhodná motivace a povzbuzování dospělým.

Činnosti v ŠD využívají různé formy práce tak, aby se děti všestranně rozvíjely, posilují tvořivé a aktivní prvky, podporují komunikaci a spolupráci mezi účastníky akcí.

Pozn.: Součástí je Vnitřní řád školní družiny, který je již zpracovaný, rodiče s ním byli prokazatelně seznámeni a visí v každém oddělení školní družiny.

 

 

Cíle školní družiny:

 • Rozvoj osobnosti člověka se všemi hodnotami pro osobní a občanský život, získávání informací a učení v průběhu života.
 • Pochopení a uplatňování zásad demokracie lidských práv a svobod.
 • Utváření vědomí národní a státní příslušnosti. Respektování k národnostní, kulturní, jazykové a náboženské identitě každého člověka.
 • Pochopení a uplatňování rovnosti žen a mužů.
 • Poznávání světových a evropských kulturních hodnot a tradic.
 • Získávání znalostí o životním prostředí a jeho ochraně.

 

 

Činnost školní družiny:

 

Pravidelná – je dána týdenní skladbou zapsanou v třídní knize (tzn. Kontrola docházky)

 • Hygiena
 • Oběd
 • Relaxace
 • Vycházka
 • Odpočinkové a relaxační činnosti

 

Příležitostná

 • Besídky (např.k vánocům )
 • Výlety (zimní výlet a jarní výlet)

 

Spontánní aktivity

 • Klidová činnost po obědě
 • Hry venku
 • Samostatná aktivita při ranní a koncové družině

 

Odpočinková činnost

 • Četba
 • Stolní společenské hry
 • Práce s časopisy
 • Poslech hudby
 • Rozhovor s žáky

 

Příprava na vyučování

 • Vypracování domácích úkolů
 • Didaktické hry
 • Tematické vycházky

 

Kontakt

 

tel.: 602 273 751

číslo účtu: 2000880369/0800

e-mailové kontakty viz Náš tým

 

 

Provozní doba

 

ranní: 6.30 – 7.40

odpolední: od 11.40

koncová: do 17.30

 

 

 

 

 

 

Seznam věcí do školní družiny

 

 1. Hygienické potřeby:
  1 balík papír.kapesníků /10 ks/
 2. Pomůcky na výtvarné a pracovní činnost zajišťuje pro vaše děti škola: notýsek pro potřebu školní družiny
 3. Věci na převlečení:
  Děti nemusí mít, záleží na vašem uvážení, zda na pobyt venku dáte dětem (např.starší tepláky. V zimě se děti převlékají k lopatování).
 4. Dodržování pitného režimu:
  V každém pololetí školního roku vybírají paní vychovatelky 20,- Kč průběžně k dokupování ovocných šťáv. Dítě má vlastní plastovou láhev, do které si udělá kdykoliv pití.

 

Plán akcí ŠD
2022 – 2023

 

září – podzimní kvíz
říjen – oslava dne stromů
listopad – drakiáda
prosinec – koledy/besídky/charitativní jarmark
leden – kultura (divadlo pro děti)
únor – Postavíme sněhuláka
březen – jarní kvíz
duben – čarodějnický rej (karneval), venkovní celodružinová hra
květen – sportovní den
červen – akce ke dni dětí

Vzdělávací plán ŠD

ke stažení:

Kritéria pro přijetí do školní družiny

ke stažení:

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším, odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a v souladu s vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání v platném znění, stanovuje ředitel školy kritéria pro přijetí žáků k zájmovému vzdělávání ve školní družině.

 

Dle těchto kritérií bude postupovat ředitel školy v případech, kdy počet žádostí o přijetí žáků k zájmovému vzdělávání ve školní družině, podaných zákonnými zástupci, překročí stanovenou kapacitu školní družiny, tj. 180 žáků.

 

Stane-li se Vaše dítě žákem naší základní školy, není samozřejmostí, že je přijato k docházce do školní družiny.

 

Vzhledem k velkému zájmu o zařazení dětí do školní družiny jsou stanovena kritéria pro přijetí:
1. včasné odevzdání řádně vyplněné přihlášky (zápisní lístek žáka ŠD)
2. věk dítěte – oddělení ŠD se naplňují přednostně a postupně žáky prvních, druhých a třetích
3. zaměstnanost zákonných zástupců žáka – oba rodiče jsou v pracovním poměru

 

Z kapacitních důvodů nemusí být do ŠD zařazen

 •  žák, jehož zákonný zástupce čerpá mateřskou nebo rodičovskou dovolenou
 • žák, který soustavně nebo výrazně porušil pravidla chování dané Vnitřním řádem školní družiny
 • žák, jehož zákonní zástupci nezaplatili úplatu na částečnou úhradu neinvestičních nákladů školní družiny

 

Závazný zápisní lístek obdrží rodiče dětí na začátku školního roku.

 

 

Mgr. Petr Neuvirt, ředitel škol

kontakt

Základní škola, Praha 13, Klausova 2450

 

tel., fax: 235 513 694

email: skola@klausovazs.cz

 

adresa:
Klausova 2450/2
155 00, Praha 5 – Stodůlky

 

 

 

 

pro učitele:

přihlášení do správy webu

přihlášení do Bakaláře