PRO ŽÁKY I RODIČE

Družina

Aktuálně

 

 

Provoz ŠD

 

ŠD funguje až do konce kalendářního roku ve Vámi známém režimu:

Od 7:00 hod. – Ranní hlídání (v 7:00 sraz před vchodem nové budovy).
Odpolední družina – do 16:30 hod. v kmenových odděleních.

 

O změně budete informováni na základě vývoje epidemiologické situace.

 

 

Školní družina

 

Ve ŠD se dítě zdokonaluje v sociálních dovednostech důležitých pro život.

Učí se zde žít a spolupracovat s ostatními, tolerovat odlišnosti. Tráví tu velkou část svého volného času a je důležité, aby ho pobyt v družině těšil, aby každý zažil radost z činnosti, povzbudil svou zvídavost i ctižádostivost.

Družina má osobnost dítěte rozvíjet a pomoci mu, aby dosáhlo úspěchu. Nejvýznamnější je při tom vhodná motivace a povzbuzování dospělým.

Činnosti v ŠD využívají různé formy práce tak, aby se děti všestranně rozvíjely, posilují tvořivé a aktivní prvky, podporují komunikaci a spolupráci mezi účastníky akcí.

Pozn.: Součástí je Vnitřní řád školní družiny, který je již zpracovaný, rodiče s ním byli prokazatelně seznámeni a visí v každém oddělení školní družiny.

 

 

Cíle školní družiny:

 • Rozvoj osobnosti člověka se všemi hodnotami pro osobní a občanský život, získávání informací a učení v průběhu života.
 • Pochopení a uplatňování zásad demokracie lidských práv a svobod.
 • Utváření vědomí národní a státní příslušnosti. Respektování k národnostní, kulturní, jazykové a náboženské identitě každého člověka.
 • Pochopení a uplatňování rovnosti žen a mužů.
 • Poznávání světových a evropských kulturních hodnot a tradic.
 • Získávání znalostí o životním prostředí a jeho ochraně.

 

 

Činnost školní družiny:

 

Pravidelná – je dána týdenní skladbou zapsanou v třídní knize (tzn. Kontrola docházky)

 • Hygiena
 • Oběd
 • Relaxace
 • Vycházka
 • Odpočinkové a relaxační činnosti

 

Příležitostná

 • Besídky (např.k vánocům )
 • Výlety (zimní výlet a jarní výlet)

 

Spontánní aktivity

 • Klidová činnost po obědě
 • Hry venku
 • Samostatná aktivita při ranní a koncové družině

 

Odpočinková činnost

 • Četba
 • Stolní společenské hry
 • Práce s časopisy
 • Poslech hudby
 • Rozhovor s žáky

 

Příprava na vyučování

 • Vypracování domácích úkolů
 • Didaktické hry
 • Tematické vycházky

 

Kontakt

 

tel.: 602 273 751

číslo účtu: 2000880369/0800

e-mailové kontakty viz Náš tým

 

 

Provozní doba

 

ranní: 6.30 – 7.40

odpolední: od 11.40

koncová: do 17.30

 

 

 

 

 

 

Seznam věcí do školní družiny

 

 1. Hygienické potřeby:
  1 balík papír.kapesníků /10 ks/
 2. Pomůcky na výtvarné a pracovní činnost zajišťuje pro vaše děti škola: notýsek pro potřebu školní družiny
 3. Věci na převlečení:
  Děti nemusí mít, záleží na vašem uvážení, zda na pobyt venku dáte dětem (např.starší tepláky. V zimě se děti převlékají k lopatování).
 4. Dodržování pitného režimu:
  V každém pololetí školního roku vybírají paní vychovatelky 20,- Kč průběžně k dokupování ovocných šťáv. Dítě má vlastní plastovou láhev, do které si udělá kdykoliv pití.

 

Vzdělávací plán ŠD

ke stažení:

Kritéria pro přijetí do školní družiny

ke stažení:

Zápisní lístek do ŠD

Přihláška do družiny pro žáky 1. – 3. tříd ke stažení:

Přihláška do družiny pro zájemce ze 4. tříd kde stažení:

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším, odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a v souladu s vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání v platném znění, stanovuje ředitel školy kritéria pro přijetí žáků k zájmovému vzdělávání ve školní družině.

 

Dle těchto kritérií bude postupovat ředitel školy v případech, kdy počet žádostí o přijetí žáků k zájmovému vzdělávání ve školní družině, podaných zákonnými zástupci, překročí stanovenou kapacitu školní družiny, tj. 180 žáků.

 

Stane-li se Vaše dítě žákem naší základní školy, není samozřejmostí, že je přijato k docházce do školní družiny.

 

Vzhledem k velkému zájmu o zařazení dětí do školní družiny jsou stanovena kritéria pro přijetí.

 1. Včasné odevzdání řádně vyplněné přihlášky (zápisní lístek žáka ŠD),
 2. věk dítěte – oddělení ŠD se naplňují přednostně a postupně žáky prvních, druhých, třetích a čtvrtých ročníků,
 3. zaměstnanost zákonných zástupců žáka – oba rodiče jsou v pracovním poměru,
 4. u žáků čtvrtých ročníků se přihlíží ke vzdálenosti bydliště od školy.

 

Z kapacitních důvodů nemusí být do ŠD zařazen

 • žák, jehož zákonný zástupce čerpá mateřskou nebo rodičovskou dovolenou,
 • žák, který soustavně nebo výrazně porušil pravidla chování dané Vnitřním řádem školní družiny,
 • žák, jehož zákonní zástupci nezaplatili úplatu na částečnou úhradu neinvestičních nákladů školní družiny,
 • žák s diagnostikovanou poruchou chování nebo žák vyžadující asistentskou péči.

 

Zápisní lístek žáka pro přijetí do ŠD pro školní rok 2018/2019 je nutné odevzdat nejpozději do 9. května 2018.

 

V případě, že se během školního roku uvolní místo ve školní družině osloví vedoucí vychovatelka zákonné zástupce nepřijatého žáka a místo jim nabídne.

 

 

Mgr. Petr Neuvirt, ředitel školy

kontakt

Základní škola, Praha 13, Klausova 2450

 

tel., fax: 235 513 694

email: skola@klausovazs.cz

 

adresa:
Klausova 2450/2
155 00, Praha 5 – Stodůlky

 

 

 

 

pro učitele:

přihlášení do správy webu

přihlášení do Bakaláře