PRO ŽÁKY I RODIČE

Pro rodiče předškoláků

AKTUÁLNĚ

 

23. 5. 2021

 

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

 

třídní schůzky rodičů zapsaných žáků se uskuteční ve dnech 8. a 9. června 2021. Pozvánku na ně obdržíte emailem začátkem června.

 

Probíhat budou ve venkovních prostorách školy. Každá třída z důvodu hygienických opatření jednotlivě ve stanovený den a čas. / Nutností bude zakrytí dýchacích cest /. Ve stejném termínu Vaší třídní schůzky se uskuteční poslední letošní Školička pro Vaše děti – tentokrát prezenčně. Školička je dobrovolná, nemusíte své dítě však dopředu hlásit jako tomu bylo u „Okýnek“.

 

Těšíme se na Vás.

 

V případě dotazů kontaktujte paní zástupkyni.
Mgr. Helena Hejnová, zástupkyně školy.

 

 

30. 4. 2021

 

Přijatí žáci do 1. třídy pro školní rok 2021 / 2022

 

Zápis do 1. třídy se uskutečnil v souladu s uvedenými kritérii. 

Mezi přijatými jsou také žáci s odkladem školní docházky. 

Snažíme se o přiměřený počet žáků ve třídách. 

Pokud by z Vaší strany došlo ještě k nějaké změně, kontaktujte prosím zástupkyni ředitele.

 

 

 

 

21. 4. 2021

 

Vážení rodiče, 

 

děkujeme Vám, že jste zapsali Vaše dítě do naší školy. 

 

Vaše dítě bude ve správním řízení o přijetí žáků do 1. třídy pro školní rok 2021/2022 vedeno pod  číslem jednacím RŘŠ/ZŠKL/2021/… Zákonný zástupce uvedený v přihlášce jako 1. rodič obdržel na  svoji emailovou adresu. 

 

Seznam přijatých žáků bude zveřejněn na našich webových stránkách a ve vývěsce školy  nejpozději 30. 4. 2021. 

 

Pokud dojde z Vaší strany k nějaké změně, prosíme Vás o včasné informování.

 

 

S pozdravem a přáním klidných dní 

 

Mgr. Helena Hejnová 

zástupkyně ředitele ZŠ Klausova 

hejnova@klausovazs.cz , 732 222 953 

 

 

Na začátku května počítáme také s pokračováním online Okýnek – školiček pro budoucí prvńáčky.  Sledujte naše webové stránky. V červnu se uskuteční Vaše první třídní schůzka. Uvidíme podle  epidemiologické situace, v jaké podobě se budou moci schůzky konat.

 


 

 

 

Vážení rodiče,

 

v současné situaci bude zápis dětí do 1. tříd organizován stejně jako v minulém roce, tedy bez osobní přítomnosti dětí a rodičů ve škole.

K zápisu využijeme program, který podporuje možnost převážně distančního řešení zápisu, aby nedocházelo k setkávání více lidí.

Máte dvě možnosti, jak zapsat své děti do naší školy:

  • Vyplnit Žádost o přijetí elektronicky přes naše webové stránky (odkaz vpravo nahoře). V tomto případě vyplňujete pouze některé údaje. Následně Vám přijde Vámi vyplněná Žádost o přijetí do Vaší e-mailové schránky. Vy si ji vytisknete a ručně doplníte zbylé údaje (ty údaje, které jsou z pohledu G.D.P.R. citlivé a nelze je vyplnit přímo do internetového formuláře) a přihlášku podepíšete. Následuje doručení Žádosti o přijetí do školy (viz. možnosti doručení níže).
  • Pro ty, kteří z jakéhokoliv důvodu nemohou učinit výše uvedené, je vyzvednout si prázdný formulář Žádosti o přijetí přímo ve škole, následně ručně vyplnit veškeré údaje a doručit přihlášku do školy (viz. možnosti doručení níže).

Přihlášky musí být vyplněny přesně, dle vzoru, který bude zveřejněn na webových stránkách školy a rovněž vyvěšen u sběrného boxu ve škole.Je nutné, aby byly podepsány zákonným zástupcem.

Možnosti doručení přihlášky do školy:

     – datovou schránkou, pokud ji vlastníte (bnvq5zq)
     – e-mailem s ověřeným elektronickým podpisem (hejnova@klausovazs.cz)
     – poštou (Klausova 2450/2, Praha 5 – Stodůlky, 155 00)
     – osobně ve škole vhodíte přihlášku do sběrného boxu

Důležité je, aby každá přihláška byla vyplněna (vzor vyplnění bude vyvěšen na internetových stránkách školy a u sběrného boxu ve škole), podepsána zákonným zástupcem. K přihlášce přiložte kopii rodného listu. Pokud není Vaše dítě občanem ČR, prosíme také o doložení pobytu v České republice.

Přihlášku a přílohy poté odevzdejte nejlépe v zalepené obálce u vchodu do školy do sběrného boxu.

 

Kde najdete sběrný box k odevzdání vyplněné přihlášky?

U vchodu do školy pro malé děti a družiny (spodní vchod školy), v areálu školy budou směrovky.

 

Kdy můžete doručit vyplněnou přihlášku do sběrného boxu v naší škole?

6. 4. 2021 – 16. 4. 2021 od 13 do 18 hodin (pracovní dny)
Každý den v čase zápisu bude ve škole služba z řad pedagogů. Na našem sběrném místě bude možno zazvonit, pokud si s něčím nebude jisti, rádi Vám poradíme a pomůžeme.

Vše musí být v souladu s dodržením přísných hygienických opatření.

Vaše dotazy k zápisu do první třídy směřujte na paní zástupkyni Mgr. Helenu Hejnovou, tel. 732 222 953, hejnova@klausovazs.cz

 

Žádáte pro své dítě odklad školní docházky?

Postupujete stejně, jak bylo popsáno výše. V přihlášce navíc zaškrtnete, že budete žádat odklad školní docházky. Dále přiložíte i vytištěnou a podepsanou Žádost o odklad (přijde Vám emailem spolu s Žádostí o přijetí, pokud jste zatrhli možnost „Chci žádat o odklad“)

Nebo lze opět vyzvednout prázdný formulář ve škole u sběrného boxu, vyplnit a odevzdat spolu s Žádostí o přijetí.

Pokud již máte doporučení k odkladu z pedagogicko – psychologické poradny a od lékaře, odevzdáte vše Vámi zvoleným způsobem spolu s přihláškou a žádostí o odklad. Pokud tomu tak není, je potřeba příslušná doporučení dodat do 30. 4. 2021.

 

Máte odklad z loňského roku a byli jste u zápisu na naší škole?

V tomto případě přihlášku znovu nemusíte vyplňovat, ale určitě zatelefonujte paní zástupkyni na číslo 732 222 953. Vaše dítě je v naší škole vedeno s číslem jednacím, které jste obdrželi v loňském roce.

 

Informace naší školy o přijetí Vaší přihlášky k základnímu vzdělání dítěte

Na email uvedený v přihlášce /1. rodič/ Vám bude paní zástupkyní Hejnovou zasláno potvrzení s číslem jednacím, pod kterým bude Vaše dítě ve správním řízení zápisu do 1. třídy vedeno. ( RŘŠ/ZŠKL/2021/…)

 

Předpokládáme, že seznam přijatých žáků do 1. tříd bude uveden na našich webových stránkách a ve vývěsce školy nejpozději do 30. 4. 2021.

 

Víme, že tento způsob zápisu není ideální, ale v dnešní době je to bohužel nutností a doufáme, že i Vy máte pro daný způsob zápisu pochopení.

Jakmile to bude možné, rádi pro Vás a Vaše děti uspořádáme aktivity, které běžně děláme v motivační části zápisu. Přejeme si, abyste o společný zážitek ze zápisu nepřišli.

Až to epidemická situace ve společnosti dovolí, budou pokračovat také naše „Okýnka do školy“ aneb Školičky pro budoucí prvňáčky.

Na začátku června proběhne první třídní schůzka, kterou povedou paní učitelky, které budou od září učit Vaše děti. Zde se dozvíte veškeré informace, dostanete potřebné materiály, aby zahájení školní docházky bylo pro Vás a Vaše děti co nejklidnější.

 

 

Přejeme Vám úspěšný zápis do 1. třídy a všem především pevné zdraví.

 

Vedení ZŠ Klausova

Zápis online

 

elektronický zápis začíná 6. 4. 2021 v 8:00 a končí 16. 4. 2021 v 18:00

žlutě podbarvená pole jsou povinná k vyplnění

Dokumenty k zápisu

ke stažení ve formátu pdf

 

celý tento text ke stažení ve formátu pdf :

Obecné informace o zápisu do prvních tříd

 

 

Věk dítěte

 

Ke školní docházce je třeba přihlásit:

 

dítě, které k 31. 8. 2021 dosáhne věku 6 let (dítě narozené od 1. září 2014 do 31. 8. 2015)

 

děti s odkladem povinné školní docházky z loňského školního roku

 

Ke školní docházce je možné přihlásit i dítě, které k 31. 8. 2021 dosáhne věku 5 let. Pokud je dítě přiměřeně duševně a tělesně vyspělé, může být přijato, pokud zákonný zástupce dítěte doloží příslušná vyjádření:

 

dosáhne-li věku 6 let od 1. 9. do 31. 12. 2021 – zákonný zástupce doloží vyjádření školského poradenského zařízení (PPP, SPC)

 

dosáhne-li věku 6 let od 1. 1. do 30. 6. 2022 – zákonný zástupce doloží vyjádření školského poradenského zařízení (PPP, SPC) a odborného lékaře

 

Žádost a doporučení k předčasnému vstupu a odkladu najdete ke stažení na této stránce Dokumenty k zápisu (vpravo nahoře v modrém okně)

 

 

Kritéria přijetí

  1. uchazeč s místem trvalého pobytu ve spádovém obvodu školy v době zápisu
  2. uchazeč s místem trvalého pobytu na území Prahy 13 v době zápisu, jehož sourozenec se v základní škole již vzdělává (v době zápisu v 1. – 8. ročníku)
  3. ostatní uchazeči s místem trvalého pobytu na území Prahy 13 v době zápisu
  4. uchazeč s trvalým pobytem v obci Jinočany a Chýnice (na základě dohody o vymezení spádové oblasti uzavřené mezi MČ Praha 13 a uvedenými obcemi)
  5. uchazeč s místem trvalého pobytu v jiné MČ hl. m. Prahy, jehož sourozenec se v ZŠ již vzdělává (v době zápisu 1. – 8. ročníku)
  6. uchazeč s místem trvalého pobytu v jiné MČ hl. m. Prahy
  7. uchazeč s místem trvalého pobytu mimo hl. m. Prahu, jehož sourozenec se v ZŠ již vzdělává (v době zápisu v 1. – 8. ročníku)
  8. ostatní uchazeči

V minulých letech bylo možné přijmout děti ze spádové oblasti, většinou také děti s trvalým bydlištěm v obvodu Prahy 13. Pokud nejste ze spádové oblasti a chcete zapsat dítě do naší školy, přijďte na zápis k nám. Uveďte v poznámkách v přihlášce – velký zájem o naši školu. Pokud bychom viděli, že by nebylo možné přijetí, včas Vás budeme informovat, abyste ještě stihli zápis ve spádové škole.

 

 

Počty žáků a tříd

 

Pro školní rok 2021/ 2022 bude přijat počet dětí na základě volných míst do plné kapacity školy, které splní kritéria přijetí. 

Plánováno je otevření 3 prvních tříd.

 

 

Základní škola, Praha 13, Klausova 2450

spádová oblast

 

Anny Rybníčkové 
Bašteckého 
Červeňanského 
Eberlova 
Jaroslava Foglara 
Janského (2234 – 2237, 2248 – 2254) 
Janského (2415 – 2422, 2437 – 2444) 
Jitrocelová 
Karla Kryla 
Klausova 
Kurzova (2411 – 2414, 2244 – 2247) 
Nad Dalejským údolím
Ohradské náměstí
Pařízkova
Pavrovského
Petrbokova
Prusíkova
Přecechtělova
Přeučilova
Raichlova
Rotavská
Stoličkova
Švejcarovo náměstí
Wonkova

 

 

 

celý tento text ke stažení ve formátu pdf :

dále ke stažení:

kontakt

Základní škola, Praha 13, Klausova 2450

 

tel., fax: 235 513 694

email: skola@klausovazs.cz

 

adresa:
Klausova 2450/2
155 00, Praha 5 – Stodůlky

 

 

 

 

pro učitele:

přihlášení do správy webu

přihlášení do Bakaláře