PRO ŽÁKY I RODIČE

Pro rodiče předškoláků

AKTUÁLNĚ

 

30. 4. 2022

 

Дорогі батьки,

 

реєстрація дітей до першого класу 7го та 8го квітня 2022 року
не була призначена для громадян України, які мають статус біженця в Чехії.
Реєстрація до першого класу дітей біженців війни з України відбудеться 9
червня 2022 року, з 13:00 до 18:00.

 

Реєстрація буде проводитися в Загальноосвітній школі Янськего (ZŠ
Janského), Прага 13, Велка Ограда.

 

В школі, нажаль, немає вільних місць.

 

Бажаємо успіхів.

 

Керівництво школи Клаусова

 

 

Vážení rodiče,
 
zápis do první třídy ve dnech 7. a 8. dubna 2022 nebyl určen pro občany Ukrajiny
s vízem za účelem strpění.
 
Zápis do první třídy, pro děti válečných uprchlíků z Ukrajiny, se bude konat dne 9. června 2022

od 13,00 do 18,00 hodin.
 
Zápis se bude konat na základní škole Janského, Praha 13, Velká Ohrada.
 
V naší škole nemáme volnou kapacitu.
 
Přejeme Vám hodně štěstí.
 
Vedení základní školy Klausova

 


 

20. 4. 2022

Přijatí žáci do 1. třídy pro školní rok 2022 / 2023

 

Zápis do 1. třídy se uskutečnil v souladu s uvedenými kritérii na našich webových stránkách.
Mezi přijatými jsou také žáci s odkladem školní docházky. Po doložení včech dokladů bude
odklad vyřízen. Rodiče budou kontaktováni zástupkyní školy Mgr. Helenou Hejnovou.

 

Pokud by z Vaší strany / v souvislosti s přijetím / došlo ještě k nějaké změně, dejte
prosím vědět paní zástupkyni. 
/ hejnova@klausovazs.cz /

 

Děkujeme a budeme se na Vás těšit.

 

Informace o zápisu do prvních tříd

 

 

Vážení rodiče žáků budoucích prvních tříd,

 

jsme velmi rádi, že jste si pro zápis dcery či syna zvolili naši školu. Zápis je významným krokem v životě předškoláků, měl by být příjemným a důstojným zážitkem. Samotného zápisu se není třeba obávat, nejde o žádné zkoušení či testování. Vaše dítě znáte, dali jste mu mnohé dovednosti a znalosti. Budeme se na Vás a Vaše děti těšit.

 

Termín zápisu:

 

Čtvrtek 7. 4. 2022 od 13 do 18 hodin

Pátek    8. 4. 2022 od 13 do 17 hodin

 

 

Věk dítěte

 

Ke školní docházce je třeba přihlásit:

 • dítě, které k 31. 8. 2022 dosáhne věku 6 let (dítě narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016)
 • děti s odkladem povinné školní docházky z loňského školního roku
 • Ke školní docházce je možné přihlásit i dítě, které k 31. 8. 2022 dosáhne věku 5 let. Pokud je dítě přiměřeně duševně a tělesně vyspělé, může být přijato, pokud zákonný zástupce dítěte doloží příslušná vyjádření:
  –   dosáhne-li věku 6 let od 1. 9. do 31. 12. 2022 – zákonný zástupce doloží vyjádření školského poradenského zařízení (PPP, SPC)
  –   dosáhne-li věku 6 let od 1. 1. do 30. 6. 2023 – zákonný zástupce doloží vyjádření školského poradenského zařízení (PPP, SPC) a odborného lékaře

 

 

Formální část zápisu

 • zákonný zástupce vyplní elektronicky Žádost o přijetí dítěte do 1. ročníku přes aplikaci Online zápis do školy – bude spuštěna 24. 3. 2022
 • žádost vytiskne a přinese v den zápisu do školy
 • předloží rodný list dítěte, u cizinců pas
 • předloží svůj průkaz totožnosti, cizinci povolení k pobytu
 • kopii rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky v případě, že byla žádost o odklad podána v loňském roce na jiné škole
 • zastupuje-li dítě jiná osoba, než jeho zákonný zástupce, doloží své oprávnění dítě zastupovat
 • obdrží ve škole u zápisu registrační číslo dítěte

 

Během zápisu jsou ve škole pedagogové 1. stupně a také zástupkyně ředitele, zákonní zástupci mohou jejich přítomnosti využít ke konzultaci.

 

V případě, že si nemůžete vyplnit přihlášku online, je potřeba se domluvit na individuálním vyplnění přihlášky přímo ve škole. Konkrétní datum a čas vyplnění přihlášky si domluvte předem s paní zástupkyní H. Hejnovou, hejnova@klausovazs.cz

 

 

Motivační část zápisu

 • zapisované dítě se může zúčastnit motivační části zápisu
 • cílem je motivovat dítě pro školní docházku, představit mu školu jako bezpečné a příjemné prostředí, kterého se není třeba obávat
 • v rámci neformálních aktivit (např. rozhovor, hra, připravené cílené aktivity zaměřené na zhodnocení určitých dovedností dítěte) s dítětem v doprovodu rodičů pak pedagog orientačně zjišťuje úroveň jeho dosažených znalostí a dovedností

 

 

Informace zákonným zástupcům

 

Zákonní zástupci budou při zápisu do 1. ročníku základní školy informováni:

 • jak mohou do doby zahájení povinné školní docházky pomoci dítěti v jeho dalším rozvoji
 • o možnosti udělení odkladu školní docházky (v případě udělení odkladu školní docházky možnost vzdělávání, které vyrovná vývoj dítěte)
 • o individuální pomoci a komunikaci se zákonnými zástupci u dětí z jazykově odlišného prostředí, u dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí
 • o pravidelných Školičkách a setkáváních rodičů, o první třídní schůzce 8. června 2022, o vzdělávacím programu školy, o možnosti návštěvy školní družiny a kroužků

 

 

Počty žáků a tříd

 

Pro školní rok 2022/2023 bude přijat počet dětí na základě volných míst do plné kapacity školy, které splní kritéria přijetí. Plánováno je otevření 3 prvních tříd. 

 

Zveřejnění přijatých dětí pod přidělenými registračními čísly proběhne na webových stránkách školy a ve vývěsce školy do 20. 4. 2022.

 

 

Kritéria přijetí

 

 1.  uchazeč s místem trvalého pobytu ve spádovém obvodu školy v době zápisu
 2.  uchazeč s místem trvalého pobytu na území Prahy 13 v době zápisu, jehož sourozenec se v základní škole již vzdělává (v době zápisu v 1. – 8. ročníku)
 3. ostatní uchazeči s místem trvalého pobytu na území Prahy 13 v době zápisu
 4. uchazeč s trvalým pobytem v obci Jinočany a Chýnice (na základě dohody o vymezení spádové oblasti uzavřené mezi MČ Praha 13 a uvedenými obcemi)
 5. uchazeč s místem trvalého pobytu v jiné MČ hl. m. Prahy, jehož sourozenec se v ZŠ již vzdělává (v době zápisu v 1. – 8. ročníku)
 6. uchazeč s místem trvalého pobytu v jiné MČ hl. m. Prahy 
 7. uchazeč s místem trvalého pobytu mimo hl. m. Prahu, jehož sourozenec se v ZŠ již vzdělává (v době zápisu v 1. – 8. ročníku)
 8. ostatní uchazeči 

 

V případě, že v jednom z kritérií nebude možné přijmout všechny uchazeče splňující dané kritérium, protože by došlo k překročení kapacity stanovené ředitelem školy, bude provedeno losování. K losování dojde mezi všemi uchazeči, které dané kritérium splňují. Losování provede člen školské rady za přítomnosti ředitele školy nebo jím pověřeného pedagogického pracovníka a zástupce zřizovatele. Losovat se budou registrační čísla, která byla přidělena uchazečům při zápisu do 1. třídy pro příslušný školní rok.

 

 

Odklad povinné školní docházky

 

K zápisu do prvních tříd přicházejí každoročně děti, které k 1. září kalendářního roku dosáhnou věku šesti let. Některé z těchto dětí nejsou z nejrůznějších důvodů pro školu zralé a je možné jim odložit začátek školní docházky o jeden rok

 

Rodiče vyplní Žádost o zápis dítěte do 1. ročníku a Žádost o odklad školní docházky. 

Tyto dokumenty vytisknete a donesete do školy v den zápisu. 

 

Žádost musí být doložena odbornými vyjádřeními. Vyjádření poskytne:

– Školské poradenské zařízení a Odborný lékař

 

Tato vyjádření je nejlépe doložit v den zápisu, nejpozději do 30. 4. 2022

Na základě těchto dokladů vydá ředitel školy Rozhodnutí o odkladu školní docházky. Při vydání rozhodnutí předpokládáme, že oba rodiče jednají ve vzájemné shodě.

 

 

Vydání rozhodnutí o přijetí k povinné školní docházce

 

Na webových stránkách školy a na úřední vývěsce školy bude vyvěšen seznam registračních čísel přijatých dětí.
Rozhodnutí vydává ředitel školy bezodkladně, nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení.

Předpokládáme zveřejnění do 20. 4. 2022.

Možnost nahlédnout do spisu je 13. 4. 2020 od 16 – 17 hodin v kanceláři zástupkyně ředitele.
Rozhodnutí má 1 originál, který se zakládá do spisu dítěte a je uložen v kanceláři zástupkyně školy.
Pokud rodič požaduje tiskopis rozhodnutí o přijetí, je mu vystaven stejnopis.

Při vydání rozhodnutí o přijetí vycházíme z toho, že oba rodiče jednají ve vzájemné shodě.
Zákonný zástupce dítěte může podat odvolání proti rozhodnutí ředitele školy ve lhůtě 15 dnů, která běží od následujícího dne po doručení.
Pokud je přijaté dítě z jiné spádové oblasti, oznámí ředitel školy tuto skutečnost řediteli spádové školy do konce dubna 2022.

 

 

 

Vydání rozhodnutí o nepřijetí k povinné školní docházce

 

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte vydává ředitel školy bezodkladně, nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení.
Základní škola doručí zákonnému zástupci dítěte rozhodnutí o nepřijetí do vlastních rukou.
Zákonný zástupce dítěte může podat odvolání proti rozhodnutí ředitele školy ve lhůtě 15 dnů, která běží od následujícího dne po doručení.
Odvolání podává zákonný zástupce prostřednictvím ředitele základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola, Praha 13, Klausova 2450 a rozhoduje o něm MHMP.

 

 

 

Základní škola, Praha 13,  Klausova 2450

Spádová oblast

 

Anny Rybníčkové, Bašteckého, Červeňanského, Eberlova, Jaroslava Foglara, Janského(2234-2237; 2248-2254), Janského (2415-2422;2437-2444), Jitrocelová, Karla Kryla, Klausova bez č.p. 2958/19,  Kurzova  č.p. 2411-2414; 2244-2247, Nad Dalejským údolím, Ohradské náměstí, Pařízkova, Pavrovského, Petrbokova, Prusíkova, Přecechtělova, Přeučilova, Raichlova, Rotavská, Stoličkova, Švejcarovo náměstí, Wonkova,

 

 

 

celý tento text ke stažení ve formátu pdf :

kontakt

Základní škola, Praha 13, Klausova 2450

 

tel., fax: 235 513 694

email: skola@klausovazs.cz

 

adresa:
Klausova 2450/2
155 00, Praha 5 – Stodůlky

 

 

 

 

pro učitele:

přihlášení do správy webu

přihlášení do Bakaláře

 

Happy Snack