Výchovná poradkyně

Školní poradenské pracoviště

Co dělá výchovná poradkyně?

  • individuální konzultace s vyučujícími – práce s žáky se SVP, naplňování podpůrných opatření
  • asistenti – individuální metodická podpora; využívání pomůcek
  • pravidelná setkání s psycholožkou ze spádové PPP (1x za 14 dní); průběžná spolupráce s dalšími PPP a SPC; zajištění vyplnění a předání „Dotazníku žáka před vyšetřením“
  • Pedagogická intervence – návrhy na poskytování; zajištění příslušné dokumentace a vyhodnocování v součinnosti se zákonnými zástupci žáka
  • schůzky poradenského týmu – pravidelně 1x týdně
  • zjišťování sociálního klimatu ve třídách v součinnosti s třídními učiteli; spolupráce s organizacemi, které poskytují preventivní a diagnostické programy pro třídy (účast na závěrečném vyhodnocení programu ve třídě)
  • řešení aktuálních situací a problémů ve škole; účast na jednáních s rodiči a žáky k řešení výchovně-vzdělávacích problémů

 

kontakt

Mgr. Diana Bubníková

 

Konzultace:

po předchozí domluvě přes e-mail

kontakt

Základní škola, Praha 13, Klausova 2450

 

tel., fax: 235 513 694

email: skola@klausovazs.cz

 

adresa:
Klausova 2450/2
155 00, Praha 5 – Stodůlky

 

 

 

 

pro učitele:

přihlášení do správy webu

přihlášení do Bakaláře