Přijímací řízení na SŠ

 

 

Přijímací řízení na střední školy

 

Přijímání ke vzdělání na střední školy se řídí ustanoveními Zákona č.561/2004 Sb.
a Vyhlášky MŠMT ČR č.671/2004 Sb.

 

Ředitel střední školy musí do konce ledna stanovit podmínky pro přijetí (pro obory s talentovou zkouškou do konce října). Na některé obory musí mít žák potvrzení od lékaře.

 

Je dobré přiložit podklady pro získání bodů navíc – např. diplomy z olympiád – 8. a 9. třída ( úspěšný řešitel okresního či vyššího kola)

 

Žáci si mohou podat  2 přihlášky na školu s talentovými zkouškami – do 30. 11. 2017 a 2 přihlášky na obory bez talentové zkoušky – do 1. 3. 2018 řediteli SŠ.

 

Pokud uchazeč podává 2 přihlášky, uvede na každé přihlášce také údaj o škole a oboru vzdělání, kam podává druhou přihlášku.

 

Jednotná zkouška z českého jazyka a matematiky je stanovena takto:

1. termín: 12. dubna 2018 – pro čtyřleté obory vzdělávání

                  13 .dubna 2018 – pro šestiletá a osmiletá gymnázia

2. termín: 16. dubna 2018 – pro čtyřleté obory vzdělávání

                  17. dubna2018 – pro šestiletá a osmiletá gymnázia

Náhradní termíny pro všechny obory :

1. termín: 10. května 2018

2. termín: 11.května 2018

 

Pozvánku k přijímací zkoušce žák obdrží nejpozději 14 dní před termínem zkoušky.

 

Náhradní termín může využít pouze v případě vážných důvodů a po písemné omluvě řediteli střední školy, např. nemoci.

 

Výsledky přijímacího řízení se vyhlašují formou zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých uchazečů škola odešle rozhodnutí o nepřijetí.

 

Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele střední školy o výsledku přijímacího řízení podat ve lhůtě tří pracovních dnů ode dne rozhodnutí.

 

 

Zápisový lístek

Přijatý uchazeč potvrzuje zájem o školu odevzdáním zápisového lístku nejpozději do 10 pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. Změnit rozhodnutí a vzít zápisový lístek zpět je možné pouze v případě, že chce žák uplatnit zápisový lístek na škole, která ho přijala na odvolání. Škola vydá žákovi pouze 1 zápisový lístek proti podpisu žáka či zákonného zástupce. V případě ztráty si žák nebo jeho zákonný zástupce musí vyžádat na příslušném krajském úřadu.

 

 

Jak se budou vyplňovat přihlášky

– Žák současně s vysvědčením obdrží částečně předvyplněnou přihlášku .

– Žák či zákonný zástupce vyplní na přihlášce SŠ, G, OU, o které má zájem včetně čísla vzdělávacího oboru

– Zákonný zástupce zkontroluje, opraví  a  doplní údaje –  zvolený obor, telefon a správnost údajů potvrdí svým podpisem

– V případně potřeby si zajistí potvrzení od lékaře ( jen u vybraných oborů)

– Předloží přihlášku ke kontrole výchovnému poradci

– Zápisový lístek bude předán žákovi či zákonnému zástupci při potvrzení přihlášky ředitelem základní školy

 

V případě potřeby pomoci kontaktujte po předchozí dohodě výchovného poradce.

 

– Žák či zákonný zástupce doručí přihlášku na střední školu do 1. 3. 2018

zápisový lístek bude předán zákonnému zástupci na schůzce rodičů dne 5. 4 .2018

v pdf ke stažení zde:

kontakt

Základní škola, Praha 13, Klausova 2450

 

tel., fax: 235 513 694

email: skola@klausovazs.cz

 

adresa:
Klausova 2450/2
155 00, Praha 5 – Stodůlky

 

 

 

 

pro učitele:

přihlášení do správy webu

přihlášení do Bakaláře